Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Stypendia dla doktorantów

 W roku akademickim 2022/2023 WKD

bierze pod uwagę wykaz czasopism MEIN z 9 lutego 2021 r.

 

Rok akademicki 2022/2023

I. ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE

ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Wnioski składamy w dziekanacie w terminie 6 – 30 września 2022 r.

Wniosek o przyznanie styp. doktoranckiego zwiększonego na rok akademicki 2020/2021 składa się poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/

Załącznik do wniosku

Zwiększenie stypendium, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.

Zwiększenia stypendiów doktoranckich przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Rektora UWr nr 84/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzaniem Rektora UWr nr 73/2017  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 5/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Minimalna kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł miesięcznie.

II. POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

            Zapomoga

Kwoty świadczeń w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Ogólny wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wzory oświadczeń do stypendium socjalnego:

Oświadczenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim
Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie doktorant o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Oferta ubezpieczeń NNW i OC:

https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/ubezpieczenie-nnw-i-oc-2/