Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Stypendia dla studentów

Osoba do obsługi stypendiów na WB – mgr Barbara Kulpińska: barbara.kulpinska@uwr.edu.pl


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA SOCJALNE W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024.

Informacje dla studentów będących obywatelami Ukrainy ubiegających się o stypendium socjalne

Oświadczenie studenta – obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są wypełnić oświadczenie o dochodzie oraz wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Usos. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany wniosek oraz oświadczenie o dochodzie należy złożyć w dziekanacie.

Maksymalna kwota zapomogi wynosi 2500 zł.

Pomoc materialna

Od 1 marca 2023 r. maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Wniosek o pomoc materialną proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Stypendia o charakterze socjalnym w roku akademickim 2023/2024

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga
  • Stypendium Rektora

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 2023

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wzory oświadczeń:


Stypendium Rektora

Osoba do kontaktu – mgr Barbara Kulpińska: barbara.kulpinska@uwr.edu.pl

WAŻNE INFORMACJE

Wniosek o stypendium Rektora proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Rok akademicki 2023/2024


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego:

https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/wsparcie-dla-studentow-2/


Młody Badacz 2020-2025

Nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego – Młody Badacz 2020–2025.  Program przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego, zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako:

a) medaliści, laureaci i finaliści olimpiad;

b) kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje 


Oferta ubezpieczeń NNW i OC

https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/ubezpieczenie-nnw-i-oc-2/