Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Stopnie i tytuły

stopnie i tytuły (procedury)

Rozprawy doktorskie

informacje o procedurach doktorskich

Rozprawy habilitacyjne

Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

2019
2017
2016

Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora – procedury

postępowanie – procedury

Stopnie i tytuły naukowe
Na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzającej Ustawę Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce:
– zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. postępowania awansowe są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli stopień czy tytuł nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)
– zgodnie z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją j.w.
Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni (aktualizacja)komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Obowiązujące przepisy dotychczasowe
Wykaz dokumentów
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018r., poz. 261):
§ 18. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora wniosek o nadanie tego tytułu.
2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień    równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;
2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:
     a)osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
     b)osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
     – zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub
         promotora  pomocniczego,
    – otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
    – sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
     c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;
3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych  po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy –po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.
3.Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na  informatycznym nośniku danych.
Zgodnie z wymaganiami CK do składanej dokumentacji należy dołączyć kwestionariusz osobowy z fotografią
Komunikat Centralnej Komisji dotyczący postępowań o nadanie tytułu profesora z 1 lutego 2018 
Adresatami wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora powinny być jednostki organizacyjne uczelni.

Zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019r. nie wszczyna się postępowań awansowych.
Postępowania awansowe wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów nowej ustawy:
Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:
Wcześniejsze procedury
procedury rozpoczęte po 1 października 2016 r.
procedury rozpoczęte przed 1 października 2016 r.
Postępowanie habilitacyjne
Dokumenty do habilitacji