Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Władze Wydziału

Władze Wydziału Biotechnologii

Dziekan

prof. dr hab. Dorota Nowak

Tel. 71 375 7065

E-mail: dorota.nowak@uwr.edu.pl

 

Kieruje Wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących Wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów, a w szczególności:

 • reprezentuje Wydział na zewnątrz;
 • w zakresie ustalonym przez Rektora decyduje w sprawach mienia i gospodarki Wydziału;
 • jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów Wydziału;
 • sprawuje nadzór nad pracownikami działu finansowego oraz dziekanatu
 • realizuje politykę personalną Wydziału i przedstawia Rektorowi wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, a także ogłasza konkursy dotyczące zatrudnienia;
 • powołuje stałe lub doraźne komisje dziekańskie, ustalając ich skład, zadania i kadencję, powołuje pełnomocników określając zakres ich działania;
 • decyduje nakładach finansowych związanych z finansowaniem dydaktyki oraz promocją wydziału;
 • kontroluje poprawność formalną spraw przeprowadzanych przez Radę Wydziału.

Prodziekan ds. Ogólnych

prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

Tel. 71 375 7065

E-mail: ewa.marcinkowska@uwr.edu.pl

 • zastępuje dziekana podczas jego nieobecności;
 • współdziała z dziekanem w sprawach administracyjno-finansowych;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami zajmującymi się obsługą budynku wydziału;
 • nadzoruje sprawy związane z eksploatacją i stanem technicznym budynku Wydziału, we współpracy Działem Technicznym oraz Infrastruktury UWr;
 • monitoruje, we współpracy z Kierowniczką dziekanatu, sprawozdawczość naukową Wydziału;
 • wylicza dotację statutową poszczególnym jednostkom badawczym Wydziału;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających bezpieczeństwo prac na Wydziale.

Prodziekan ds. Nauczania

prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz

Tel. +48 71375 2926

E-mail: dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl

 

 • odpowiada za obszar dydaktyki oraz sprawy studenckie;
 • odpowiada za przydział stypendiów studenckich i doktoranckich;
 • wprowadza zmiany (po konsultacji z Komisją ds. Jakości kształcenia) w programach studiów;
 • nadzoruje realizację programów studiów;
 • przewodniczy Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia;
 • koordynuje prace nad tworzeniem nowych kierunków studiów;
 • współdziała z pełnomocnikami dziekana: ds. dydaktycznych, ds. programu Erasmus plus, ds. kontaktu ze szkołami i koordynatorem studiów prowadzonych w języku angielskim;
 • współpracuje z kierownikiem Studiów doktoranckich;
 • nadzoruje sprawozdawczość z działalności dydaktycznej Wydziału;
 • współpracuje z wydziałową komisją ds. Promocji;
 • organizuje nabór na studia;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających bezpieczeństwo prac zajęć dydaktycznych;
 • odpowiada za kontakt z Biblioteką Główną UWr.