Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć laboratoryjnych – ogólne zasady na kierunku

BIOTECHNOLOGIA na Uniwersytecie Wrocławskim

Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych student powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, obowiązującymi
w laboratorium zasadami BHP oraz treścią wykonywanego w danym dniu ćwiczenia.

I. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 1. Na sali ćwiczeń wszystkich studentów obowiązuje przestrzeganie następujących zasad:

 • Noszenie fartucha ochronnego

 • Przechowywanie okryć wierzchnich oraz wszelkich bagaży w szatni

 • Całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów

 • Utrzymywanie czystości na stołach laboratoryjnych podczas trwania zajęć

 • Uporządkowanie miejsca pracy po zakończeniu zajęć

 • Zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy z truciznami, stężonymi kwasami i zasadami oraz ogniem

 • Dbałość o udostępnianą aparaturę pomiarową i używanie jej zgodnie
  z instrukcją.

 1. Po zakończeniu ćwiczeń należy rozliczyć się z pobranego szkła i sprzętu. Zniszczone szkło i sprzęt studenci są zobowiązani odkupić oraz przedstawić dowód zakupu.

  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium biotechnologicznym

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ĆWICZEŃ

 1. Każde zajęcia mogą rozpoczynać się kolokwium wstępnym sprawdzającym przygotowanie do bieżących ćwiczeń.

 2. Oceny z kolokwiów wstępnych nie podlegają poprawie.

 3. Ćwiczenia wykonywane są w podgrupach zgodnie z instrukcją ze skryptu i/lub instrukcjami dostarczonymi przez prowadzących oraz ze szczegółowymi wytycznymi prowadzących.

 4. Po wykonaniu ćwiczenia podgrupa przedstawia prowadzącemu wyniki do zatwierdzenia.

 5. Na ćwiczeniach mogą obowiązywać sprawozdania, o czym decyduje kierownik ćwiczeń.

7.1. Oceny dostateczne (3,0) oraz wyższe ze sprawozdań nie podlegają poprawie.

7.2. Ocena z poprawianego sprawozdania jest obniżana o stopień.

 1. W trakcie zajęć przewidziane są kolokwia zaliczeniowe.

 2. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest złożenie sprawozdania w terminie.

III. WYMAGANIA DO ZALICZENIA ĆWICZEŃ

 1. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz należyte wykonywanie doświadczeń przewidzianych programem ćwiczeń.

 • Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3,0) z każdego kolokwium oraz pozytywne zaliczenie sprawozdań.

 1. Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach i kolokwiach jest ważne zwolnienie lekarskie lub przypadki losowe odpowiednio poświadczone. Zaświadczenia należy przedkładać prowadzącemu w ciągu 7 dni po ustaniu przyczyny zwolnienia.

 2. Nieobecności (również usprawiedliwione) nie mogą łącznie przekraczać 25% całości zajęć.

 3. Nie ma możliwości powtarzania ćwiczeń laboratoryjnych.

 4. Student ma prawo jeden raz poprawiać ocenę niedostateczną z kolokwium.

 5. Poprawy kolokwiów odbywają się w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia.

 6. W przypadku niezaliczenia po raz drugi kolokwium zaliczeniowego, student musi zdać kolokwium z całości materiału.

 7. Oceny dostateczne oraz wyższe nie podlegają poprawie.

 8. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza uzyskanie z niego oceny niedostatecznej, którą można poprawiać na warunkach opisanych powyżej

 9. Na początku semestru kierownik ćwiczeń ma obowiązek przedstawić studentom szczegółowe zasady zaliczania zajęć.

 10. Na ostateczną ocenę końcową z zajęć ma wpływ aktywność studenta podczas zajęć.

 11. Warunkiem wpisu oceny do indeksu jest rozliczenie z pobranego szkła oraz sprzętu.

 12. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń, studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji prowadzącego zgodnie z regulaminem studiów.