Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Szkoła Doktorska

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych rozpoczyna się w czerwcu, a wyniki postępowania ogłaszane są we wrześniu danego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 223/2023 Senatu UWr:

Uchwała nr 223/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (Załącznik 12, strony 54-56)

oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zarządzenie Nr 94/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2024/2025;

Zarządzenie Nr 95/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025. (Załącznik nr 13)

REKRUTACJA DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO NAUK BIOMEDYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Lista tematów prac doktorskich dostępnych w rekrutacji w roku akademickim 2024/2025 (stan na 6.05.2024.)

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, na której Kandydat przedstawia w formie ustnej z użyciem prezentacji multimedialnej założenia przyszłego projektu doktorskiego przed Komisją Rekrutacyjną. przed Komisją Rekrutacyjną. Prezentacja projektu doktorskiego trwa 10 min, po czym Kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną dotyczącą projektu badawczego oraz planowanego sposobu jego realizacji.

Kryteria oceny oraz warunki umieszczenia na liście rankingowej

Kandydat otrzymuje punkty za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 45 punktów (0-15 za prezentację projektu, 0-30 za dyskusję projektu z Komisją Rekrutacyjną) oraz za dotychczasowe osiągnięcia naukowe (Kandydat uzyskuje 5 pkt za publikację naukową w przypadku, gdy jest wiodącym autorem pracy (pierwszym lub korespondencyjnym), lub 2,5 pkt za współautorstwo każdej z publikacji (autor niewiodący) do maksymalnego limitu 5 pkt.). Kandydat może więc uzyskać sumarycznie maksymalnie 50 punktów.

Żeby zostać umieszczonym na liście rankingowej Kandydat musi uzyskać sumarycznie minimum 30 punktów, z czego co najmniej 25 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozytywne przejście całego postępowania rekrutacyjnego skutkujące zakwalifikowaniem do kształcenia w ramach Kolegium Nauk Biomedycznych ma miejsce wtedy, kiedy Kandydat umieszczony na liście rankingowej zajął pozycję na liście mieszczącą się w ramach ustalonego na dany rok limitu przyjęć (Kandydaci z pełnym zewnętrznym finansowaniem muszą zostać umieszczeni na liście rankingowej, ale nie obowiązuje ich ustalony limit przyjęć).

Limit przyjęć na postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Nauk Biomedycznych w roku akademickim 2024/2025 ustalono na 12 miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 223/2023 Senatu UWr:

Uchwała nr 223/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (Załącznik 12, strony 54-56)

oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zarządzenie Nr 94/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2024/2025;

Zarządzenie Nr 95/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025. (Załącznik nr 13)

Skład Komisji Rekrutacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych w roku akademickim 2024/2025 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • prof. dr hab. Łukasz Opaliński (Przewodniczący / Egzaminator)
 • dr hab. Aleksander Czogalla, prof. UWr (Wice-Przewodniczący / Egzaminator)
 • prof. dr hab. Teresa Olczak (Egzaminator)
 • prof. dr. hab. Paweł Mackiewicz (Egzaminator)
 • dr hab. Jerzy Gubernator, prof. UWr (Egzaminator)
 • dr hab. Daniel Krowarsch (Egzaminator)
 • Violetta Trzyna (Sekretarz)
 • Ornella Biedova (przedstawiciel doktorantów w charakterze obserwatora)

Komisja Rekrutacyjna w powyższym składzie została powołana Zarządzeniem nr 2/2024 Dziekana Wydziału Biotechnologii z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat w rekrutacji Do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych?

 1. Podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;
 3. Opis projektu badawczego zawierający wstępne koncepcje rozprawy doktorskiej (Formularze do pobrania: pol / eng);
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;
 5. Oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej (Formularze do pobrania: pol / eng);
 6. Kandydat może dołączyć swoje publikacje.

Dodatkowo prosimy o złożenie przez Kandydata wypełnionych formularzy:

 1. Oświadczenie kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o zgodzie na wykonywanie przez kandydata pracy doktorskiej oraz zapewnieniu odpowiedniego obciążenia dydaktycznego w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej (Formularz do pobrania).
 2. Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej (Formularz do pobrania).

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów Kandydata niezbędnych w procesie rekrutacyjnym do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 223/2023 Senatu UWr:

Uchwała nr 223/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 (Załącznik 12, strony 54-56)

oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zarządzenie Nr 94/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2024/2025;

Zarządzenie Nr 95/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025. (Załącznik nr 13)

Do kiedy i gdzie należy składać dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym?

 • Elektroniczna rejestracja Kandydatów rozpoczyna się 03.06.2024 r.
 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 05.09.2024 r. (godz. 10:00).
 • Termin i miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Biotechnologii ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30, 50-383 Wrocław: 06.09.2024r. do godziny 13:00, lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl
 • Ostateczny termin i miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej: 16.09.2024 r. (Dziekanat Wydziału Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30, 50-383 Wrocław)
 • Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 12 i 13.09.2024 r., godz. 10.00, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30, 50-383 Wrocław

Kiedy znane będą ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego?

Do 20.09.2024 r. do godz. 13:00 zostaną ogłoszone oficjalne wyniki rekrutacji do Kolegium.

Osoby do kontaktu

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej:

Violetta Trzyna
ul. F. Joliot-Curie 14A,
Dziekanat Wydziału Biotechnologii, biuro 0.32
50-383 Wrocław
email: violetta.trzyna@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 63 68

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Kierownik Kolegium Nauk Biomedycznych Szkoły Doktorskiej UWr:

Prof. dr hab. Łukasz Opaliński
ul. F. Joliot-Curie 14A,
Zakład Inżynierii Białka, biuro 3.08
50-383 Wrocław
email: lukasz.opalinski@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 26 31