Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Pracownia spektrometrii mas białek


Pracownia spektrometrii mas białek

Kluczowy personel:
mgr Michał Tracz

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Artur Krężel

 Pracownia prowadzi kompleksowe analizy naukowe z zakresu spektrometrii mas białek na potrzeby projektów badawczych realizowanych na Wydziale Biotechnologii. Możliwa jest także współpraca naukowa z podmiotami spoza Wydziału. Poniżej można odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące aparatury, jak i obecnych możliwości pracowni.

Kontakt w sprawie zapytań o analizy oraz konsultacji: michal.tracz2@uwr.edu.pl


Aparatura

LC-MS:
 • MS:
  Waters Synapt XS HRMS (ESI Q-IMS-TOF)
  źródła jonów:
  Zspray LockSpray II (do zastosowań przy przepływach µL)
  Zspray NanoLockSpray (do zastosowań przy przepływach nL oraz bez LC)
 • LC:
  Waters Acquity NanoUPLC M-Class
  opcjonalnie wyposażane w moduł HDX Manager (do zastosowań HDX)

Oprogramowanie licencjonowane:

MassLynx, PLGS (Protein Lynx Global Server)*, Progenesis QI for Proteomics*, DynamX, Mascott

*PLGS i Progenesis QIP stanowią zalecane przez dostawcę sprzętu oprogramowanie specjalnie dedykowane do generowanych przez aparaty firmy Waters danych surowych z analiz typu „bottom-up”.

Oprogramowanie Open-source:

SkyLine, ProSight Lite

Pracownia wyposażona jest w podstawowy sprzęt laboratoryjny służący do przygotowywania próbek do pomiarów LC-MS.

Zakup aparatury LC-MS zostały sfinansowany z Funduszu Aparatury Badawczej programu „Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza” realizowanego na Uniwersytecie Wrocławskim.


Zakres analiz

Rutynowe analizy nieproteomiczne:
 • pomiar masy białka (poprzez C4 RP-LC);
 • analiza białka typu „top-down” (poprzez C4 RP-LC i fragmentację CID albo ETD), w celu analizy modyfikacji lub modyfikacji potranslacyjnych oczyszczonego białka.
Ekstensywne analizy nieproteomiczne:
 • oznaczenia ilościowe białka/-łek z matryc biologicznych metodą celowaną (ToF-MRM);
 • analizy strukturalne białka lub peptydu metodą wymiany proton-deuter (HDX);
 • pomiar MS białka w warunkach niedenaturujących (MS natywny).
Rutynowe analizy proteomiczne:
 • identyfikacja białek typu „bottom-up”* z matryc biologicznych, matryc żelowych PAGE (w tym SDS-PAGE) oraz ze złóż do CoIP (eksperymenty typu „pull-down”);
 • szacowanie ilościowe białek metodą IBAQ** z matryc biologicznych, matryc żelowych PAGE (w tym SDS-PAGE) oraz ze złóż do CoIP (eksperymenty typu „pull-down”).
  *Standardowy schemat przy analizie typu „bottom-up” obejmuje trawienie proteolityczne próbki jednym enzymem (trypsyna) oraz odsalanie peptydów przed załadowaniem próbki na system.
  **Szacowanie ilościowe metodą IBAQ obejmuje dodanie wewnętrznego wzorca sygnału do próbki.
Ekstensywne analizy nieproteomiczne:
 • szacowanie ilościowe białek metodą IBAQ z matryc biologicznych o wysokim pokryciu proteomu; w celu uzyskania znacznie większej liczby trafień białkowych niż ta otrzymywana standardowymi metodami analizy danej próbki;
 • identyfikacja typu „bottom-up” modyfikacji lub modyfikacji potranslacyjnych białek z matryc biologicznych.

Dorobek naukowy

Dorobek publikacyjny opiekuna naukowego pracowni w dziedzinie spektrometrii mas białek:
 1. Structural Characterization of Cu(I)/Zn(II)-metallothionein-3 by Ion Mobility Mass Spectrometry and Top-Down Mass Spectrometry
 2. Ion mobility mass spectrometry and molecular dynamics simulations unravel the conformational stability of zinc metallothionein-2 species
 3. An Integrated Mass Spectrometry and Molecular Dynamics Simulations Approach Reveals the Spatial Organization Impact of Metal-Binding Sites on the Stability of Metal-Depleted Metallothionein-2 Species
 4. Mass Spectrometry-Based Structural Analysis of Cysteine-Rich Metal-Binding Sites in Proteins with MetaOdysseus R Software
 5. Metal- and Affinity-Specific Dual Labeling of Cysteine-Rich Proteins for Identification of Metal-Binding Sites
 6. Crosstalk of the structural and zinc buffering properties of mammalian metallothionein-2

Doświadczenie kluczowego personelu

 • 07/2022: Letni staż w centralnej jednostce spektrometrii mas białek konsorcjum badawczego Makrokomplex, Uniwersystet Południowoczeski, Republika Czeska
 • 01/2023: 10-dniowe szkolenie aplikacyjne firmy Waters, przeprowadzane na miejscu przez specjalistę aplikacyjnego firmy Waters (dr. Alexa Mucka)