Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nauki Biomedyczne

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych

KSZTAŁCENIE W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOMEDYCZNYCH

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych funkcjonuje od 2023 roku na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego i wchodzi w skład Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

Szkoła Doktorska UWr

Przepisy regulujące funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych odbywa się zgodnie z Regulaminem kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 134/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Resolution 134/2019 of the Senate of the University of Wrocław of 25 September 2019 on the rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław

wraz ze zmianami:
Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 zmieniająca uchwałę w spawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

oraz

Ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych prowadzi kształcenie w dyscyplinach: nauki medyczne oraz inżynieria biomedyczna.

Przebieg kształcenia w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Nauk biomedycznych odbywa się zgodnie z programem kształcenia uregulowanym w Uchwale Senatu UWr od roku akademickiego 2024/2025:

Uchwała Nr 224/2023 Senatu UWr zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 i następnych (strony 148-155).

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych opiera się na prowadzeniu badań naukowych zakreślonych w Indywidualnym Planie Badawczym, uczestniczeniu w specjalistycznych zajęciach i kursach, realizacji praktyk zawodowych oraz aktywności popularyzujących naukę.

Doktorancki Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych prowadzą swoje nowatorskie badania w jednym z Zakładów/Pracowni Wydziału Biotechnologii w nowym, doskonale wyposażonym kompleksie badawczo-dydaktycznym Wydziału Biotechnologii.

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych kończy się przygotowaniem pracy doktorskiej i przeprowadzaniem postępowania doktorskiego przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Medyczne/Inżynieria Biomedyczna o nadanie stopnia doktora:

  • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria biomedyczna

Szczegółowe etapy i harmonogram postępowania o nadanie stopnia doktora znajdują się w dalszej części strony: PRZEBIEG I HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO W RAMACH KOLEGIUM DOKTORSKIEGO NAUK BIOMEDYCZNYCH.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z Dnia Otwartego Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych 2023 przybliżającego proces rekrutacyjny: link do prezentacji.

REKRUTACJA DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO NAUK BIOMEDYCZNYCH

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych rozpoczyna się w czerwcu, a wyniki postępowania ogłaszane są we wrześniu danego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 146/2022 Senatu UWr:

Uchwała nr 146/2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej UWr w roku akademickim 2023/2024 (Załącznik 12, strony 47-48)

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym, wymaganych dokumentach i komisji rekrutacyjnej znajdują się na stronie.

PRZEBIEG I HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO W RAMACH KOLEGIUM DOKTORSKIEGO NAUK BIOMEDYCZNYCH

Wyznaczenie promotora/promotorów

Doktorant I roku w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej składa do kierownika Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych wniosek o powołanie promotora/promotorów/promotora pomocniczego, wskazując dyscyplinę nauki, w ramach której przygotowana zostanie rozprawa doktorska, oraz osoby proponowane do pełnienia opieki naukowej.

Wniosek o powołanie promotora pomocniczego składa kierownikowi promotor lub doktorant przy akceptacji promotora (co najmniej jeden z promotorów wskazanych we wniosku musi być nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie).

Wymagania względem kandydatów na promotora/promotorów/promotora pomocniczego reguluje uchwała Senatu UWr nr 134/2019.

Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Medyczne/Inżynieria Biomedyczna podejmuje uchwałę w sprawie powołania promotora/promotorów/promotora pomocniczego.

Doktorant przygotowuje do końca pierwszego roku kształcenia Indywidualny Plan Badawczy (IPB-formularz), realizuje zaplanowane badania naukowe oraz etapy kształcenia zgodnie z programem. Doktorant składa do Kierownika Kolegium coroczne sprawozdania (formularz).

Ocena śródokresowa 2024 

Realizacja indywidualnego planu badawczego doktoranta podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. W związku z tym we wrześniu 2024 doktoranci Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych (rok rozpoczęcia studiów-2022) podlegać będą ocenie śródokresowej zgodnie z zarządzeniami:

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/29771/tu-25-2021-zmiana-zarzadzenie-25-2021-harmonogram-przeprowadz-oceny-srodokresowej-stan-na-12042024.pdf

Ocenę śródokresową przeprowadzą Komisje ds. oceny śródokresowej powołane przez Dziekana Wydziału Biotechnologii na wniosek Kierownika Kolegium Doktorskiego po zaopiniowaniu przez właściwe Rady Dyscyplin Naukowych.

Skład komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów reguluje Uchwała nr 12/2024 Rady Dyscyplin Naukowych Biotechnologia, Nauki Medyczne oraz Inżyniera Biomedyczna oraz Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 3/2024.

Najpóźniej na 30 dni przed zaplanowanym posiedzeniem Komisji doktorant składa we właściwym dziekanacie lub innej jednostce organizacyjnej wydziału zajmującej się obsługą administracyjną kolegium doktorskiego sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego, którego wzór określa Załącznik Nr 2 ZARZĄDZENIA Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03 marca 2021 wraz z opinią promotora/promotorów na temat postępów doktoranta w realizacji indywidualnego planu badawczego, której wzór określa Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03 marca 2021.

Formularze załączników.

Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w formie skanu załączonego do wiadomości wysłanej z indywidualnego konta pocztowego doktoranta, przyznanego w ramach uczelnianej poczty elektronicznej, oraz w postaci wydruku, złożonego niezwłocznie w dziekanacie lub innej jednostce organizacyjnej wydziału zajmującej się obsługą administracyjną kolegium doktorskiego. Na złożonych dokumentach zamieszcza się datę wpływu, nazwę kolegium oraz podpis osoby przyjmującej dokumenty, po sprawdzeniu, że wersja elektroniczna i wydruk są tożsame.

Prezentacja osiągnięć doktoranta odbywa się w trybie zdalnym. Po powołaniu składu Komisji kierownik właściwego kolegium doktorskiego powiadamia niezwłocznie doktorantów o wstępnym terminie oceny śródokresowej. O dokładnym terminie i miejscu lub trybie zdalnym przeprowadzania oceny kierownik właściwego kolegium doktorskiego informuje doktoranta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W czasie prezentacji doktorant przedstawia założenia indywidualnego planu badawczego i zrealizowane dotychczas zadania, w szczególności zaś wyniki przeprowadzonych badań, mających być podstawą rozprawy doktorskiej, a także uzasadnienie ewentualnych opóźnień/rozbieżności realizacji w stosunku do harmonogramu. Czas prezentowania nie powinien być krótszy niż 15 minut i przekraczać 25 minut. Zalecane jest 20 min prezentacji.

Prezentacja przedstawiana przez doktoranta powinna zawierać następujące elementy:

1) temat badań;
2) przewidywana forma rozprawy;
3) główne założenia pracy;
4) podsumowanie zrealizowanych zadań w odniesieniu do harmonogramu z IPB;
5) wyniki dotychczasowych badań z uwzględnieniem sposobów upowszechniania cząstkowych wyników badań;
6) wskazanie zaplanowanych, a niezrealizowanych punktów z IPB, z wyjaśnieniem przyczyn rozbieżności;
7) omówienie ewentualnych modyfikacji dokonanych w planowanych badaniach przed oceną śródokresową (szczególnie jeśli zostały ujęte w postaci aneksu);
8) krótkie przedstawienie planu dalszych działań.

Dostarczony przez doktoranta wydruk prezentacji dołączany jest do dokumentacji oceny śródokresowej.

Po zakończeniu wypowiedzi doktoranta Komisja przeprowadza dyskusję z doktorantem na temat przebiegu badań i realizacji harmonogramu IPB (czas dyskusji nie powinien przekraczać 20 minut).

Zakończenie realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

Po ocenie śródokresowej Doktorant realizuje badania zaplanowane w IPB oraz kształcenie zgodne z programem. Doktorant składa coroczne sprawozdania do Kierownika Kolegium.

Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Po zakończeniu kształcenia i napisaniu rozprawy doktorskiej (zgodnie z wytycznymi), Doktorant składa do Przewodniczącego Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Medyczne/Inżynieria Biomedyczna wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora razem z wymaganymi dokumentami.

Lista programów stypendialnych adresowanych do doktorantów

FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularz Indywidualnego Planu Badawczego
Aneks do Indywidualnego Planu Badawczego
Formularz sprawozdania doktoranta z realizacji programu kształcenia oraz prowadzonych badań
Wniosek o powołanie promotora
Wniosek promotora o powołanie promotora pomocniczego
Oświadczenie promotora/promotora pomocniczego
Oświadczenie o prawach autorskich
Wniosek doktoranta o przedłużenie studiów doktoranckich
Wniosek w sprawie wyjazdu na staż zagraniczny
Karta wyjazdów doktoranta
Wniosek w sprawie zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Karta obiegowa

KONTAKT

Kierownik Kolegium Nauk Biomedycznych Szkoły Doktorskiej UWr:

Dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr
ul. F. Joliot-Curie 14A,
Zakład Inżynierii Białka, biuro 3.08
50-383 Wrocław
email: lukasz.opalinski@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 26 31

Obsługa w zakresie merytorycznym i USOS:

Violetta Trzyna
ul. F. Joliot-Curie 14A,
Dziekanat Wydziału Biotechnologii, biuro 0.32
50-383 Wrocław
email: violetta.trzyna@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 63 68

Kierownik Dziekanatu Wydziału Biotechnologii UWr:

Dr Marta Kołodziejczak
Dziekanat Wydziału Biotechnologii, biuro 0.09
50-383 Wrocław
email: marta.kołodziejczak@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 29 66