Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Stypendia dla doktorantów

Rok akademicki 2021/2022

I. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Wnioski składamy w dziekanacie w terminie 1 – 30 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 2021/2022 proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Stypendia doktoranckie przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Rektora UWr nr 83/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Rektora UWr nr 70/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 6/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii w ramach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej

Od 1 października 2020 roku wysokość stypendium doktoranckiego na wszystkich latach studiów wynosi 2070 zł miesięcznie.

II. ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE

ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Wnioski składamy w dziekanacie w terminie 1 – 30 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie styp. doktoranckiego zwiększonego na rok akademicki 2020/2021 składa się poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/

Załącznik do wniosku

Zwiększenie stypendium, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.

Zwiększenia stypendiów doktoranckich przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Rektora UWr nr 84/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzaniem Rektora UWr nr 73/2017  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 5/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Minimalna kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł miesięcznie.

III. POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

            Zapomoga

Kwoty świadczeń w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

Ogólny wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wzory oświadczeń do stypendium socjalnego:

Oświadczenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim
Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie doktorant o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami