Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Stypendia dla doktorantów

W roku akademickim 2021/2022 Wydziałowa Komisja Stypendialna będzie opiniować wnioski stypendialne      w oparciu o wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wydany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 grudnia 2019 r.  Doktorant zaczynając poprzedni rok akademicki musi znać kryteria oceny publikacji na przyszły rok akademicki.

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html

Rok akademicki 2020/2021

I. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Wnioski składamy w dziekanacie w terminie 1 – 30 września 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 2020/2021 proszę wypełnić poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/ 

Stypendia doktoranckie przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Rektora UWr nr 83/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Rektora UWr nr 70/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 6/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii w ramach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej

Od 1 października 2020 roku wysokość stypendium doktoranckiego na wszystkich latach studiów wynosi 2070 zł miesięcznie.

II. ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE

ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Wnioski składamy w dziekanacie w terminie 1 – 30 września 2020 r.

Wniosek o przyznanie styp. doktoranckiego zwiększonego na rok akademicki 2020/2021 składa się poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl/

Załącznik do wniosku

Zwiększenie stypendium, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.

Zwiększenia stypendiów doktoranckich przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Rektora UWr nr 84/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzaniem Rektora UWr nr 73/2017  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 5/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Minimalna kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. miesięcznie.

III. POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

WAŻNE INFORMACJE

Zarządzenie nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 86/2019 Rektora z dnia 11 czerwca 2019 r. 

Zarządzenie nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

             Attachments to complete and sign for foreign PhD students:

Kwoty świadczeń w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Ogólny wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wzory oświadczeń do stypendium socjalnego:

Oświadczenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim
Obligatoryjne oświadczenie o dochodach
Oświadczenie doktorant o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami