Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Stypendia dla doktorantów

Stypendium doktoranckie

Rok akademicki 2017/2018

Do pobrania:


Zadania projakościowe

Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zwiększenie stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi,który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zwiększenie stypendium, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.

Do stypendiów przyznawanych w roku akademickim 2016/2017 stosuje się:

 • Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 85/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 78/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.zmieniające zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Do pobrania:


 Pomoc materialna dla doktorantów

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga

INFORMACJE dla doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017:

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się ustawa o świadczeniach rodzinnych
Zmianie uległ katalog dochodów, o którym mowa w pkt 4 oraz art. 3 ust. 1a ww. ustawy (dodany został art. 30f ustawy o podatku dochodowym …).

Do pobrania wzory oświadczeń:


Stypendium dla najlepszych doktorantów

UWAGA !

Od roku akademickiego 2016/2017 doktoranci ubiegający się o stypendium dla najlepszych doktorantów zobowiązani są zarejestrować wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl

Informacja o terminach rejestrowania wniosków zostanie podana na początku września 2016 r.


 Stypendia z projektu unijnego Kapitał Ludzki

I rokuII roku, III rokuIV roku , V roku_lub_poźniejszego


Stypendium ministra

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie wniosek (w dwóch egzemplarzach), dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, stosowne oświadczenia oraz indeks.

Termin i miejsce składania wniosków: dziekanat WB

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017 oraz wzór wniosku zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Druki oświadczeń znajdują się na stronie internetowej: http://uni.wroc.pl/node/4904Archiwum

Stypendia w roku akademickim 2015/2016

Stypendia w roku akademickim 2016/2017

Do stypendiów przyznawanych w roku akademickim 2016/2017 stosuje się:

 • Zarządzenie Nr 62/2014  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.
  wprowazające zmiany do zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 77/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., zmieniające zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.
  zmieniające zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Kwoty świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

Terminy składania wniosków dla doktorantów

Protokół z posiedzenia komisji w dniu 13.10.2016 w sprawie przyznawania stypendiów dla doktorantów

Protokół z posiedzenia komisji w dniu 17.10.2016 w sprawie przyznawania zwiększenia wysokości stypendium dla doktorantów