Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Stypendia dla doktorantów

Rok akademicki 2017/2018

 

I. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

wniosek styp. doktoranckie 2017/2018

Stypendia doktoranckie przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Rektora UWr nr 70/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Rektora UWr nr 83/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim – tekst jednolity zarządzenia nr_70/2017_stypendia_doktoranckie

Zarządzeniem Dziekana Wydziału Biotechnologii nr 6 /2016

Od 1 stycznia 2015 roku wysokość stypendium doktoranckiego na wszystkich latach studiów wynosi 1470 zł miesięcznie.

II. ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE

ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Wniosek zwiększenia 2017/2018
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie zwiększenia wysokości styp. doktoranckiego

Zwiększenie stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zwiększenie stypendium, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.

Zwiększenia stypendiów doktoranckich przyznawane są zgodnie z:

Zarządzaniem Rektora UWr nr 73/2017  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Rektora UWr nr 84/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim – tekst jednolity zarządzenia nr_73/2017_stypendia_doktoranckie

Zarządzeniem Dziekana WB nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., dotyczącym

Zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich

UCHWAŁĄ nr 141_2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w zasadach przyznawania zwiększenia

stypendiów doktoranckich

Minimalna kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. miesięcznie.

III. POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Stypendia z Funduszu pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane są zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzeniem Nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Ważne informacje na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018:

Informacje do wniosków  o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Ogólny wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wzory oświadczeń do stypendium socjalnego:

Oświadczenie o zamieszkaniu w Domu Studenckim
Obligatoryjne oświadczeni o dochodach
Oświadczenie doktorant o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

IV. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium składając w dziekanacie wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia w terminie do 20 września 2017 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom – Rada Wydziału wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w ww. rozporządzeniu oraz czy są one związane ze studiami odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie).

Szczegółowe informacje, obowiązujące rozporządzenie, wniosek, druki oświadczeń oraz wzór zestawienia doktorantów znajdują się na stronie internetowej  https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/

————-