Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe licencjackie i magisterskie

2023/24: nowe zasady realizacji prac licencjackich na Wydziale Biotechnologii

Terminy egzaminów dyplomowych 2024: 28 czerwca, 4, 11, 15, 18 lipca, 3, 6, 11, 13, 27 września – (uwaga:  13 września liczba miejsc ograniczona)

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2022 r. wprowadzające harmonogram i zakres działań wynikających z Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej – plik do pobrania

UWAGA! Na egzamin dyplomowy należy przygotować krótkie przedstawienie tematu swojej pracy magisterskiej/licencjackiej. Prezentacja pracy trwa 5-8 min., możliwe jest wykorzystanie przygotowanych przez studenta materiałów (prezentacja w formacie pdf dostarczana przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej 2 dni przed planowaną obroną).

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ – wymagane dokumenty

Studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, następujące dokumenty:

21 dni przed planowanym terminem obrony student składa w dziekanacie:

 1. Podpisane przez promotora zgłoszenie – wniosek o przeprowadzenie Egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej/zdalnej (Wyboru recenzenta pracy licencjackiej/magisterskiej dokonuje promotor/opiekun pracy. Jeżeli promotorem/opiekunem pracy licencjackiej/magisterskiej jest osoba spoza Wydziału Biotechnologii, wówczas wyboru recenzenta dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych – dr Marta Kołodziejczak).
 2. Oświadczenie – zgodę na udostępnienie pracy w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (jako osobny dokument, nie złączać trwale z wydrukowaną pracą) – wypełnione przez studenta, ale podpisane przez promotora.
 3. Uzupełnienie danych osobowych studenta.

Wymogi edytorskie pracy – krój pisma: Times New Roman; stopień pisma: 12 p; interlinia: 1,5; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm  (margines lustrzany); justowanie tekstu; brak kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów

 • pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa pracy, numerujemy wszystkie strony – numerację zaczynamy od strony tytułowej (numer może być widoczny lub ukryty), na stronie tytułowej nie wolno umieszczać zdjęć, logo UWr itp.
 • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim załączone do pracy, należy dodatkowo zamieścić w systemie APD podczas rejestracji
 • praca pisana po angielsku musi zawierać dodatkowo stronę tytułową oraz streszczenie w języku polskim

 

Instrukcja rejestrowania przez studenta pracy dyplomowej w APD

3 dni przed obroną student składa w dziekanacie:

 1.  wypełnione i podpisane dodatkowe informacje do suplementu wraz z załącznikami (to osobny dokument, którego nie wolno złączać trwale z pracą)
 2.  podpisane przez studenta Oświadczenie, że zaliczył wszystkie oceny wymagane programem studiów oraz zdobył wymagane punkty ECTS
 3.  studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim powinni złożyć wniosek o jego wydanie
 4.  rozliczoną kartę obiegową (z podpisem promotora, oraz z potwierdzeniem zwrotu karty/kluczyka w pokój 0.34)
 5.  rozliczoną kartę zobowiązań (kartę biblioteczną)

Oświadczenie o prawach autorskich stanowi teraz dokument do akceptacji wyłącznie w formie elektronicznej w systemie APD!

Opłatę za dyplom wnoszą jedynie studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/19. Dowód wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł, za odpis w języku angielskim dodatkowo 40 zł (wpłat prosimy dokonywać na indywidualne konto studenta, znajdujące się w systemie USOSweb, najpóźniej 3 dni przed złożeniem w dziekanacie kompletu dokumentów, aby kwota została zaksięgowana).

Od 1 lipca 2021 wszystkie dyplomy są bez fotografii.

ODBIÓR DYPLOMU

Zgodnie z § 51. 1. Regulaminu studiów w UWr – „Student jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym materialnych wobec Uczelni, co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego”. W celu obioru dyplomu należy przedłożyć w dziekanacie następujące dokumenty (Jeśli nie zostały złożone przed obroną pracy dyplomowej):

 • rozliczoną kartę obiegową (zwrot karty/kluczyka pokój 0.34) – plik do pobrania 
 • rozliczoną kartę zobowiązań – kartę biblioteczną (otrzymał ją każdy student rozpoczynający studia na naszym wydziale)
 • Elektroniczną Legitymację Studencką*
 • WZÓR upoważnienie do odbioru dyplomu (dokument składa (i wypełnia go przy pracowniku dziekanatu) student/ka, który/a przystępuje do obrony i nie może osobiście odebrać dyplomu)

*W przypadku utraty ELS student zobowiązany jest podpisać i złożyć w dziekanacie oświadczenie o okolicznościach utraty legitymacji – plik do pobrania

Zgodnie z prawem, absolwent uczelni wyższej zachowuje możliwość do korzystania ze wszystkich zniżek na podstawie legitymacji studenckiej, do 31 października roku, w którym się obronił. Po tym terminie należy niezwłocznie oddać legitymację do dziekanatu. W przypadku studiów magisterskich legitymacja studencka musi zostać oddana w momencie ukończenia studiów, po udanej obronie pracy magisterskiej. 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) 

 § 21 punkt 3 

„Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

 

Wznowienie studiów na czas obrony pracy dyplomowej

Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie określonym Regulaminem. Taka osoba może w ciągu 2 lat od daty skreślenia wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia i złożenia pracy oraz egzaminu dyplomowego. Zgodnie z Uchwałą nr 49/2021 Rady Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim:

„(…) za wznowienie celem obrony pracy dyplomowej (regulamin studiów § 40 ust. 1 pkt 3 oraz § 41.7) uważa się sytuację, w której student przed skreśleniem uzyskał zaliczenie konwersatorium licencjackiego lub pracowni magisterskiej. W pozostałych przypadkach obowiązują zasady zawarte w regulaminie;

osoba, o której mowa w punkcie § 40 ust. 1 pkt 3 regulaminu, aby wznowić się na studia w celu ich ukończenia i złożenia egzaminu dyplomowego powinna przedstawić opinię promotora potwierdzającą stopień zaawansowania realizacji pracy oraz przewidywany termin obrony;

jeśli promotor zaświadczy, że praca jest gotowa do obrony, to wniosek o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego może zostać złożony na miesiąc przed rozpoczęciem semestru lub w trakcie trwania semestru – najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym terminem obrony.”

Procedura dyplomowania studentów WB z uwzględnieniem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.