Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE TOKU STUDIÓW

TOK STUDIÓW:

DYPLOM:

PŁATNOŚCI:

LEGITYMACJA:

  • WZÓR podania o wyrobienie ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (np. w przypadku jej utraty lub zmiany danych osobowych)  jest do pobrania w USOSwebie – w zakładce „MODUŁY  DODATKOWE”. Podanie należy wydrukować i złożyć w dziekanacie.
  • Oświadczenie o okolicznościach utraty legitymacji
  • mLegitymacja

Zgodnie z prawem, absolwent uczelni wyższej zachowuje możliwość do korzystania ze wszystkich zniżek na podstawie legitymacji studenckiej, do 31 października roku, w którym się obronił. Po tym terminie należy niezwłocznie oddać legitymację do dziekanatu. W przypadku studiów magisterskich legitymacja studencka musi zostać oddana w momencie ukończenia studiów, po udanej obronie pracy magisterskiej. 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) 

 § 21 punkt 3 

Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.