Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Lipidów i Liposomów

j_gubernator

lipidy-grupowe500

Strona internetowa Zakładu

Kierownik

Pracownicy

Profesor emerytowany
Doktoranci (pokój 2.13)

Liposomy

Tematyka badań

 • Długołańcuchowe lipidy fenolowe, występowanie, aktywność biologiczna i funkcja oraz metabolizm i biogeneza,
 • Technologia liposomowa w badaniach podstawowych i farmakologii klinicznej. Badania nad czynnikami poprawiającymi efektywność zamykania leków oraz stabilność liposomów
 • Nowe amfifilowe modyfikatory błon liposomowych dla poprawy ich właściwości jako przenośników substancji bioaktynych (leków)
 • Naturalne drobnocząsteczkowe czynniki chroniące przed procesami oksydacyjnymi, w tym wolno-rodnikową degradacją lipidów

Wyposażenie naukowe

 • Chromatografy cieczowe (HPLC) analityczne i preparatuywne z detektorami UV-VIS, spektrofluorymetrycznym oraz turbidymetrycznym w układzie izokratycznym i gradientowym (Waters, Knauer i LDC ConstaMetric)
 • Spektrofotofometry i spektrofluorymetr (Shimadzu, Kontron)
 • Aparat do pomiaru rozkładu wielkości cząstek i potencjału Zeta metodą PCS i mikroelektroforezy ZetaSizer Nano ZS (Malvern)
 • Skaner do wspomaganych komputerowo analiz próbek znakowanych radioizotopami, chemiluminescencyjnie oraz i fluorescencyjnie Typhoon 5000 (Molecular Dynamics)
 • Ekstrudery liposomowe od ręcznych (do 1 ml) do półpreparatywnych (450 i 800 ml)
 • Liofilizator półkowy, autoklawy, pH-metry, aparaty do elektroforezy pionowej i horyzontalnej, aparaty do elektrotransferu techniką półsuchą, wytrząsarkowe inkubatory i łaźnie, wagi analityczne, homogenizatory, wirówki szybkoobrotowe.

Wybrane doktoraty

 • Piotr Ślifirski, Badania nad liposomową postacią wybranych antybiotyków antracyklinowych. (2001)
 • Anna Jaromin, Oddziaływanie związków indolochinolinowych z błonami biologicznymi oraz supramolekularne formy tych związków. (2005)
 • Magdalena Siwko, Disturb or Stabilize? Effects of different molecules on biological membranes. (2008)
 • Dominika Czajkowska, Wpływ semisyntetycznych pochodnych lipidów fenolowych na aktywność wybranych enzymów błonowych. (2009)
 • Mariola Korycińska, Lipidy rezorcynolowe jako biologiczne markery zdrowej diety – badanie funkcji i szlaków metabolicznych. (2009)

Wybrane tematy prac magisterskich

 • Flawonoidy roślin orientalnych jako antyoksydanty
 • Alkilorezorcynole – opracowanie metody oznaczania ilościowego w próbkach materiału biologicznego.
 • Nowe lipidy kationowe i ich oddziaływanie z kwasami nukleinowymi.
 • Aktywność biologiczna przedstawicieli naturalnych lipidów fenolowych
 • Liposomowe formy nowego związku antynowotworowego.
 • Wpływ nowych modyfikatorów dwuwarstwy na aktywność fosfolipidaz.
 • Liposomalna postać Idarubicyny
 • Aktywność AChE i jej modyfikacje przez związki amfifilowe.
 • Właściwości oksydacyjne alkilorezorcynoli ziaren zbóż i pełnoziarnistych produktów spożywczych
 • Badania krótko i długookresowej stabilności liposomów zawierających MSAR w buforze i surowicy krwi

Publikacje

Projekty badawcze

 • Grant Nr. MTKI-CT-2005-030044 z programu EU Maria Curie Fellowships for the Transfer of Knowledge (Structuring of ERA, Industry –Academia Collaboration) – unikalny w skali Kraju (tylko 4 takie funkcjonują) na współpracę pomiędzy Zakładem oraz firmą biotechnologiczną w Dublinie (Sigmoid Biotechnologies Ltd) w celu wspólnego opracowania rozwiązań praktycznych.
 • Grant własny N312 049 32/2699 (2007 – 2009) 5-n-alkilorezorcynole produktów wysokowłóknowych (pełnoziarniste produkty zbożowe) jako biomarkery zdrowej diety. kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek
 • Grant promotorski N302 048 32/3847 (2007-2008) Wpływ semisyntetycznych pochodnych lipidów fenolowych na aktywność wybranych białek błonowych. kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek