Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Biotransformacjii

biotrans

Strona internetowa Zakładu

KIEROWNIK

PRACOWNICY

DoktoranciBacillus subtilis_binokular

(KEBB pokój 2.21)


Tematyka badań

Modelowanie procesu fermentacji metanowej z wykorzystaniem ADM1

 • Izolacja, identyfikacja i charakterystyka biosurfaktantów…więcej
 • Badanie transporterów ABC u Candida albicans, które są odpowiedzialne za lekooporność…więcej
 • Opracowanie nowy technologii do mycia instalacji membranowych w przemyśle spożywczym…więcej
 • Rola mediatorów homologicznej rekombinacji w replikacji i naprawie DNA oraz utrzymaniu integralności genomu Schizosaccharomyces pombe i Saccharomyces cerevisiae… więcej
 • Badania procesów związanych z biodegradacją i energią odnawialną, w szczególności metanogenezą…więcej
 • Wpływ substancji wydzielanych przez Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji grzyba Candida albicans, zwłaszcza na adhezję i tworzenie biofilmów… więcej
 • Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe.

 Wyposażenie naukowe

Zakład dysponuje dobrym zapleczem do badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych wyposażonym w sprzęt taki jak:

 • Bioreaktor Inforce AG Labfors z analizotorem gazów wylotowych, elektroda tlenowa, pH
 • Strzelba genetyczna BioRad,
 • Luminometr EG&G Berthold Microlumat LB96P,
 • Spectrofluorymetr Hitachi FL 4500,
 • PCR, autoklaw, pożywkarnia, komory laminarne, komory inkubacyjne, chłodnie, zamrażarki,
 • Bioreaktor kaskadowy do badania procesów fermentacji beztlenowej, z monitorowaniem on-line
 • Mikroskop fluorescencyjny Carl Zeiss Axio Imager A2,
 • Układ cewek Hemholtza do generacji pól magnetycznych, szczególnie z zakresu ELF.

Prace doktorskie

 • Rola mediatorów naprawy DNA w regulacji ekspresji genów. – Gabriela Baranowska
 • Badanie szlaków biosyntezy bakteryjnych biosurfaktantów, ich oczyszczanie i właściwości – Piotr Biniarz
 • Wpływ wybranych czynników chemicznych na aktywność transporterów ABC u Candida albicansJoanna Szczepaniak
 • Izolacja, identyfikacja oraz charakterystyka właściwości biomedycznych biosurfaktantów – Tomasz Janek, 2013
 • Wpływ składu surowca i populacji mikroorganizmów na kinetykę wytwarzania biogazu – Sławomir Jabłoński
 • Wpływ S. boulardii na czynniki wirulencji C. albicansAnna Pawluk (Murzyn)
 • Rola mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu integralności centromeru – Anna Barg
 • Rola mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu struktury chromatyny i w regulowaniu jej transkrypcyjnej aktywności – Jakub Muraszko
 • Wpływ otoczenia lipidowego na aktywność transporterów ABC u Candida albicansJakub Suchodolski
 • Wpływ biosurfaktantów na komórki nowotworowe – Ida Szmigiel
 • Optymalizacja procesu produkcji surfaktyny w podłożach płynnych i w procesie solid-state fermentation (SSF) z wykorzystaniem szczepów Bacillus subtilis subsp. NattoPaweł Jajor
 • Otrzymywanie fruktanów i kwasu poliglutaminowego w hodowlach płynnych i stałych z wykorzystaniem szczepów Bacillus subtilis Marta Domżał

Reprezentatywne tematy prac magisterskich:

 • Synergistyczne oddziaływanie wybranych związków przeciwgrzybowych na Candida albicans
 • Charakterystyka mikroorganizmów psychrofilnych pochodzenia arktycznego.
 • Wpływ cieczy jonowych na fizjologie Candida albicans
 • Analiza domen i fizycznych oddziaływań białek Rrp1 i Rrp2 u drożdży Schizosaccharomyces pombe.

Publikacje