Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Profile absolwentów

Sylwetka absolwentów studiów biotechnologicznych

1 i 2 stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim

Absolwent kierunku biotechnologia 1 stopnia

 • Otrzymuje dyplom licencjacki po ukończeniu 3-letnich studiów.
 • Posiada szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych: biologii, fizjologii roślin i zwierząt, chemii, biofizyki, matematyki, informatyki, statystyki, genetyki i mikrobiologii.
 • Dodatkowo posiada rozszerzoną wiedzę z biochemii, dotyczącą struktur i funkcji białek, cukrów, związków lipidowych, kwasów nukleinowych oraz ich metabolizmu.
 • Wiedzę absolwenta biotechnologii wzbogacają ponadto przedmioty kierunkowe, takie jak: biotechnologia, enzymologia, molekularna organizacja komórki, preparatyka biochemiczna, biochemia genetyczna, techniki biologii molekularnej, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia przemysłowa i metody biotechnologii środowiska oraz hodowle komórek i tkanek.
 • Interdyscyplinarne wykształcenie teoretyczne oraz umiejętności wykorzystania metod biotechnologicznych pozwalają absolwentowi biotechnologii na sprawne poruszanie się w obszarze biotechnologii i współczesnej biologii eksperymentalnej.
 • Tym samym jest on przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach kontrolnych i badawczych oraz tych działach przemysłu, które wykorzystują biotechnologię, a także w ochronie zdrowia i środowiska.
 • Absolwent biotechnologii I stopnia legitymuje się certyfikatem biegłości języka angielskiego na poziomie B2 i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
 • Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.
  Mogą pracować w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów

  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł spożywczy
  • chemia gospodarcza
  • przemysł paszowy
  • działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów
  • placówki naukowo-badawcze i wdrożeniowe
  • placówki służby zdrowia

Absolwent kierunku biotechnologia 2 stopnia

 • Otrzymuje po zakończeniu 2-letnich studiów dyplom magisterski ze specjalnością: biotechnologia białek i peptydów, biotechnologia medyczna, biologia molekularna, mikrobiologia molekularna lub bioinformatyka.
 • Posiada rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie metod biotechnologicznych wykorzystywanych do prowadzenia ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów, komórek organizmów wyższych oraz całych organizmów.
 • Jest także przygotowany do prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji.
 • Zna metody izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych i fizykochemicznych.
 • Posiada umiejętności projektowania makrocząsteczek o pożądanej aktywności i potrafi opracować warunki procesów biotechnologicznych, prowadzić ich optymalizację oraz kontrolę.
 • Absolwent kierunku biotechnologia UWr, w zależności od wybranej specjalności, jest kompetentny szczególnie w zakresie projektowania i charakteryzowania białek i peptydów o nowych właściwościach biologicznych i fizykochemicznych, zastosowania metod rekombinacji DNA do konstruowania organizmów modyfikowanych genetycznie, stosowania metod biologii molekularnej i biochemii do badania procesów, jak również wykorzystania technologii liposomowych w biotechnologii, wykazuje się umiejętnością poruszania się po internetowych bazach danych związanych z bioinformatyką i biologią molekularną, znajomością warsztatu matematycznego i informatycznego niezbędnego do analizy dużych zbiorów danych i umiejętnością komputerowego modelowania złożonych zjawisk i systemów biologicznych.
 • Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia i środowiska, a także w laboratoriach badawczych oraz działach przemysłu, wykorzystujących biotechnologię.
 • Absolwent kierunku biotechnologia II stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do pracy naukowej, jest zatem predysponowany do podjęcia studiów doktoranckich zarówno w kraju, jak i zagranicą.