Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Praktyki zawodowe

Opiekunem praktyk zawodowych jest dr Agnieszka Biernatowska: agnieszka.biernatowska@uwr.edu.pl

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  • Oświadczenie o ubezpieczeniu – Student przed rozpoczęciem praktyk zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki (w deklaracji należy podać nazwę firmy ubezpieczeniowej, nr polisy oraz okres ubezpieczenia).
  • JEDEN Z ZAŁĄCZNIKÓW:

Nr. 2 – Jeśli planujesz praktyki w firmie/instytucji innej niż ściśle współpracującej z Wydziałem Biotechnologii – musisz wypełnić i dostarczyć do dziekanatu Załącznik nr 2 Zgłoszenie przez studentkę/studenta miejsca realizacji praktyki zawodowej

Nr. 3 – Jest możliwość odbycia praktyki zawodowej w miejscu zatrudnienia, jednak zakres wykonywanych zadań/obowiązków musi być zgodny z kierunkiem studiów oraz umożliwiać osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Jeśli zatem pracujesz na umowę o pracę lub zlecenie np. w firmie biotechnologicznej/ farmaceutycznej/ laboratorium diagnostycznym i chcesz skorzystać z tej możliwości – musisz złożyć Załącznik nr 3_Wniosek o umożliwienie realizacji praktyki w miejscu zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej – wniosek musi uzyskać akceptację Dziekana WB. 

Nr 4 – Jeśli interesują Cię techniki i tematyka, nad którą pracuje jedna z grup badawczych Wydziału Biotechnologii lub innego wydziału UWr – i nie jest to Zakład, w którym realizujesz swoją pracę magisterską – to również możesz brać to miejsce pod uwagę. Musisz jednak najpierw znaleźć takie miejsce  oraz uzgodnić z opiekunem oraz kierownikiem wybranego Zakładu warunki praktyk.  Po uzgodnieniu warunków składasz w dziekanacie wypełniony i podpisany przez opiekuna i kierownika Zakładu Załącznik nr 4  Zgoda na realizację praktyki w zespole badawczym UWr 

 

PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PRAKTYK – DOKUMENTACJA WYMAGANA OD WSZYSTKICH – NIEZBĘDNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

Opiekunem praktyk zawodowych jest dr Agnieszka Biernatowska: agnieszka.biernatowska@uwr.edu.pl

 

Zarządzenie nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim

Dokumenty dotyczące praktyk studenckich

nieujętych w programie kształcenia (wolontariackich)

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2018 r. zmieniający komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia