Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

MiCeBAL

micebal2

Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych
(MiCeBAL)

Z inicjatywy profesorów A. Kozubka, M. Langnera, A.F. Sikorskiego oraz M. Ugorskiego na podstawie porozumienia Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2001 roku, decyzją Rektora U.Wr. powstało pierwsze w Polsce Centrum, którego głównym zadaniem jest łączenie badań podstawowych z aplikacyjnymi. W oparciu o doświadczenie czterech zespołów środowiska wrocławskiego oraz Linię Produkcji Liposomowych Form Leków i innych substancji aktywnych (patrz strona dot. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) powstała jednostka oferująca swoje usługi polskiemu przemysłowi farmaceutycznemu.
Jednostka ta oferuje usługi dydaktyczne na wszystkich poziomach – od kształcenia magistrantów, doktorantów aż po specjalistyczne kursy technologii agregatów lipidowych dla farmacji jak i biologii molekularnej (n.p. terapie genowe).
Wierzymy, iż wspólnie z jednostkami z którymi współpracujemy uda się nam utworzyć jedną z gałęzi nowoczesnego biotechnologicznego przemysłu zdolnego do konkurowania nie tylko na ryku Europejskim ale i Światowym.

Organy założycielskie:

  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet Wrocławski

Centrum działa w oparciu o porozumienie Rektorów trzech uczelni. Porozumienie to określa także status prawny Centrum oraz jego regulamin.

Rada centrum decyduje o bieżących sprawach centrum, określa cele i nadzoruje ich realizacje, jest upoważniona do podpisywania umów ogólnych.

W skład Rady wchodzą kierownicy laboratoriów tworzących centrum.
Dr J. Gubernator, Kierownik Centrum
Prof. dr hab. A. Sikorski
Prof. dr hab. A. Kozubek
dr hab. M. Langner
Prof. dr hab. M. Ugorski

Linia do produkcji liposomów  jest zestawem aparatury zdolnej do produkcji liposomów w skali półtechnicznej. Linia ta sfinansowana była ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (TECHNO 24/2000).

Międzynarodowy Komitet Doradczy Centrum – składa się z pracowników naukowych pracujących nad technologią kierowanych nośników leków, przedstawicieli instytucji europejskich o podobnym do Centrum charakterze oraz przedstawicieli przemysłu z kraju i z zagranicy. Do zadań Komitetu należy:

  • konsultacja w zakresie projektów badawczych,
  • wypracowywanie oraz podejmowanie inicjatyw strategicznych na forum europejskim,
  • organizacja staży dla studentów w zakresie technologii kierowanych nośników leków,
  • współdziałanie w zdobywaniu środków finansowych ze źródeł międzynarodowych.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w maju 2002 roku.

Zadeklarowani członkowie Komitetu:
Prof. Paavo Kinnunen Biocentrum Helsinki, Finlandia
Prof. Martin Hof Biocentrum Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Republika Czeska
Prof. Gerhard Storm Uniwersytet w Utrechcie, Holandia
Prof. Gerrit L. Scherphof Uniwersytet w Groningen, Holandia

W skład Centrum wchodzą cztery laboratoria nie powiązane prawnie i będące niezależnymi jednostkami badawczymi w tym:

Laboratorium Biochemii i Immunologii, Wydział Weterynarii, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, kierowane przez prof. Macieja Ugorskiego,
Laboratorium Biologii Molekularnej Błon, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, kierowane przez prof. Aleksandra Sikorskiego.
Laboratorium Lipidów i Liposomów, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, kierowane przez prof. Arkadiusza Kozubka.
Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, kierowane przez dr hab. Marka Langnera.

Cele Centrum

1. Cele dydaktyczne:

a) podjęcie kształcenia specjalistów w zakresie technologii kierowanych nośników leków na poziomie studiów dyplomowych,
b) organizacja szkoleń podyplomowych oraz warsztatów w zakresie technik liposomowych,
c) organizacja specjalistycznych zajęć (laboratoria, wykłady) oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych (opracowanie skryptów i podręczników),
d) organizacja specjalistycznych staży zagranicznych w wiodących ośrodkach badawczych,
e) opracowanie oraz aktualizacja programu nauczania studentów w dziedzinie kierowanych nośników leków.

2. Cele naukowe:

a) Opanowanie i rozwijanie technologii kierowanych nośników leków,
b) rozwijanie warsztatu badawczego, wprowadzanie nowych i istotnych, z punktu widzenia opracowywanych technologii, technik oraz procedur,
c) synchronizacja programów naukowych zespołów badawczych wchodzących w skład Centrum tak aby możliwa była sprawna realizacja podjętych tematów badawczych,
d) koordynacja zakupów aparatury badawczej oraz optymalizacja ich wykorzystania,
e) wspólne występowanie o finansowanie badań do instytucji krajowych i zagranicznych,
f) organizacja międzynarodowych konferencji naukowych oraz nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi, które realizują badania istotne z punktu widzenia Centrum.

3. Cele usługowe:

a) gromadzenie danych dotyczących rozwijanej technologii kierowanych nośników leków,
b) wdrażanie technik pomiarowych, które mogą stać się podstawą świadczenia usług specjalistycznych,
c) opracowywanie nowych formulacji i preparatów dla potrzeb przemysłu farmakologicznego, kosmetycznego i spożywczego,
d) przygotowanie procesu produkcji opracowanych preparatów,
e) produkcja preparatów w ilościach wymaganych do przeprowadzenia badań klinicznych (w przypadku leków) oraz pilotażowych (w przypadku innych wyrobów).
f) aktywne promowanie celów i możliwości Centrum

Tak szeroki zakres celów Centrum wynika z faktu, że jest ono organizacją akademicką, której zadaniem jest przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry dla nauki i gospodarki. Dodatkowo różnorodność zadań pozwala na dynamiczną adaptację do aktualnych potrzeb i możliwości rynku. W przypadku gdy pojawia się możliwości skutecznej realizacji szczegółowego zagadnienia lub tematyki cele te będą odpowiednio modyfikowane.

Aktualnie realizowane współprace

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN, Warszawa.
Instytut Farmaceutyczny, Warszawa.
Akademia Medyczna, Poznań.
Instytut Onkologii PAN, Gliwice.
Instytut Fizykochemii Czeskiej Akademii Nauk, Praga.
Uniwersytet w Utrechcie, Holandia.
Uniwersytet w Groningen, Holandia.
Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia.
TERPOL Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, Polska
VETOS-FARMA, Polska
EIT+ Wroclaw

Pisano o Centrum w:

Prezentacje na Festiwalu Nauki 2003 r.

Program TVP3 – INDEX, LUTY 2002

Kurs biotechnologii agregatów lipidowych w biotechnologii i farmakologii – luty 2012