Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obsługa studentów i doktorantów w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii

Obsługa studentów/doktorantów w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii:

1. Ze względu na trwające ryzyko zarażenia COVID-19, prosimy studentów o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami Dziekanatu do niezbędnego minimum. Sprawy formalne prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą e-mailową.

2. Zaświadczenia o statusie studenta/doktoranta będą wystawiane po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu – skany zaświadczeń będą wysyłane e-mailowo, a w przypadku konieczności posiadania oryginału – będą one pozostawiane na portierni do odbioru osobistego.

3. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Dziekanatu prosimy o uzgodnienie wizyty telefonicznie z konkretną osobą oraz o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie poniższych procedur:

  • do Dziekanatu może przyjść osoba zdrowa – nie wykazująca objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie objęta kwarantanną
  • przed wejściem do Dziekanatu należy zdezynfekować ręce
  • dokumenty mają być składane do pudełka znajdującego się na stole przy ladzie z pleksi i poddane kwarantannie
  • przy ladzie w dziekanacie może przebywać tylko jeden student, obowiązuje jedna kolejka do wszystkich stanowisk
  • czekając na obsługę należy zachować odstęp 1,5-2 m od innych osób oraz mieć osłonięte usta i nos
  • należy mieć własne środki piśmiennicze

Sposoby dostarczenia pracy i oświadczeń w wersji papierowej:

Egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz ze wszystkimi wypełnionymi i podpisanymi dokumentami, zdjęciami i płytą CD wskazanymi w procedurze rejestrowania prac dyplomowych należy:

a) przesłać na adres Dziekanatu WB przed egzaminem dyplomowym (co najmniej 4 dni robocze przed egzaminem)
Dziekanat Wydziału Biotechnologii
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

b) dostarczyć do Dziekanatu WB z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w terminie 4 dni roboczych przed egzaminem dyplomowym;

c) przesłać lub dostarczyć do Dziekanatu WB w terminie późniejszym, po uprzednim jej zaliczeniu w wersji elektronicznej i przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów.

W obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii dopuszcza się dostarczenie wersji wydrukowanej pracy po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego. W tym przypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem dziekanatu i przesłanie skanów lub zdjęć trzech wskazanych przez niego stron pracy z numerami kontrolnymi wygenerowanymi w systemie APD, w celu sprawdzenia zgodności wydrukowanej wersji pracy dyplomowej z wersją elektroniczną.
Ponadto student zobowiązany jest przesłać skany wypełnionych formularzy i innych dokumentów wskazanych na stronie.
Skany muszą posiadać minimalną rozdzielczość 200 dpi.
Uwaga! Warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów jest dostarczenie pełnego kompletu wskazanej wyżej dokumentacji w formie wydruków opatrzonych podpisami.

W przypadku wystąpienia u pracownika, studenta, doktoranta objawów wskazujących na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, obowiązuje schemat postępowania zgodnie z pkt 4 Komunikatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wersja PDF

Aktualności