Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Zakład Cytobiochemii - Absolwenci

Absolwenci studiów doktoranckich 1994-2023
 1. Agnieszka Chytła. 2023. Analiza oddziaływania białka MPP1 z flotylinami w sztucznych modelach błon – badania in vitro.
 2. Magdalena Trybus. 2023. Białko EFR3A jako potencjalny partner flotyliny 2 oraz możliwy organizator tratw spoczynkowych.
 3. Jolanta Żelasko. 2023. Badanie oddziaływania kwasu fosfatydowego z białkiem mTOR oraz wpływ cholesterolu na tę interakcję.
 4. Ambroise Wu. 2022. Role of ABCA1 transporter in the plasma membrane reorganization in mammalian cells.
 5. Lucyna Matusewicz. 2019. Immunoliposomowa forma simwastatyny jako potencjalny terapeutyk w leczeniu nowotworów zależnych od EGFR
 6. Mohamed Elderdfi. 2018. Interaction of MPP1 with membrane lipids with respect to the regulation of lateral membrane organization
 7. Izabela Michalczyk. 2017. Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska.
 8. Monika Toporkiewicz. 2015. Liposomowy nośnik leku genetycznego przeznaczony do celowanej terapii nowotworów krwi.
 9. Justyna Meissner. 2014. Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi.
 10. Joanna Podkalicka. 2014. Wpływ białka MPP1 na organizację tratw spoczynkowych w błonach komórkowych.
 11. Justyna Korycka. 2014. Identyfikacja produktów genów ZDHHC w komórkach hematopoetycznych oraz w komórkach nowotworowych pochodzenia hematopoetycznego i nabłonkowego. Wpływ białek DHHC na cykl komórkowy komórek erytroidalnych.
 12. Leszek Kotula. 2013. Allosteryczna regulacja kinazy Abi poprzez białko Abi1 oraz jej znaczenie w przekazywaniu sygnałów w komórce.
 13. Marcin Wolny. 2011. Próba oceny mechanizmu wiązania lipidów (identyfikacja kluczowych reszt aminokwasowych) i jego fizjologicznej roli przez domenę wiązania ankiryny spektryny erytrocytarnej.
 14. Agnieszka Łach. 2011. Rola białka MPP1 w organizacji tratw błonowych komórek erytroidalnych.
 15. Adam Kolondra. 2010. Konstrukcja i analiza funkcji domeny ankiryny erytrocytarnej odpowiadającej za wiązanie spektryny.
 16. Anna Chorzalska. 2009. Badania nad biologiczną rolą oddziaływań spektrynowych domen wiązania ankiryny z lipidami błon w układach modelowych oraz w błonach naturalnych i żywych komórkach.
 17. Michał Grzybek. 2008. Szkielet błony komórek mielo- i limfoidalnych w czasie chemioterapeutycznie indukowanej apoptozy.
 18. Elżbieta Heger. 2008. Próba identyfikacji mutacji leżących u podstaw kilku przypadków dziedzicznych anemii hemolitycznych.
 19. Aleksander Czogalla. 2007. Badania strukturalne domeny wiązania lipidów erytrocytarnej spektryny beta metodą ukierunkowanego znakowania spinowego.
 20. Paulina Wyrozumska. 2007. Lipidowe nośniki leków genetycznych w terapii genowej ostrych białaczek.
 21. Dżamila Bogusławska. 2006. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny pochodzących z terenów zachodniej Polski.
 22. Ewa Bok. 2006. Funkcje domeny wiązania ankiryny spektryny nieerytrocytarnej i erytrocytarnej.
 23. Katarzyna Stebelska. 2005. Wpływ rozmieszczenia aminofosfolipidów w błonie komórkowej na jej oddziaływania z kationowymi liposomami.
 24. Patrycja Dubielecka. 2005. Badania zmian rozmieszczenia spektryny, ich regulacja oraz powiązanie z indukowaną chemioterapeutycznie apoptozą w limfocytach nowotworowych.
 25. Anita Hryniewicz-Jankowska. 2003. Identyfikacja i charakterystyka miejsca oddziaływania spektryny erytrocytarnej z mono- i dwuwarstwami lipidowymi bogatymi w PE.
 26. Beata Hanus-Lorenz. 2001. Epitopy i motywy spektryny alfa są obecne w białkach komórek roślin, drożdży i sinic.
 27. Michał Lorenz. 1999. Spektryna roślin i bakterii.
 28. Witold Diakowski. 1997. Oddziaływanie spektryny mózgowej z fosfolipidami błony.
 29. Katarzyna Białkowska. 1995. Współzależność oddziaływań fosfolipidów i ankiryny ze spektryną. model ankiryna:PE.
 30. Brygida Bisikirska. 1995. Spektrynopodobne białka występujące w komórkach bakterii i roślin.
 31. Alfred Palkowski. 1994. Hemina jako regulator intensywności inkorporacji znakowanej tymidyny i proliferacji komórek pochodzenia mieloidalnego i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej.