Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ubezpieczenia zdrowotne

Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
– do czasu ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
– bez ograniczenia wieku – jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
– bez ograniczenia wieku – jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na ich pisemny wniosek – zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć Uczelnia.

Przypominamy, że – zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) – Uniwersytet Wrocławski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za:

  • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia)
  • studentów oraz uczestników doktoranckich, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Celem dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię należy zgłosić się we właściwym dla kierunku studiów dziekanacie.

Dokument poświadczający opłacanie przez Uniwersytet Wrocławski składki na ubezpieczenie zdrowotne wystawia Dział Spraw Studenckich, pok. 113 (Gmach Główny UWr)

Informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego udziela się w Dziale Spraw Studenckich lub pod numerem telefonu +48 71 372 56 06