Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Szkolenie BHP

  1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2023/24 zgodnie z zarządzeniem Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim.
  2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz szkoły doktorskiej.
  3. Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane oraz przeprowadzane przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
  4. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
  5. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student, doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość  w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

 

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

 

Termin I – od 1 października do 30 listopada 2023 r.,

Termin dodatkowy – od 1 lutego do 5 marca  2024 r.- dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

Nabór międzysemestralny Termin I – od 15 marca do 30 marca  2024 r.

Termin dodatkowy (Nabór międzysemestralny) – od 1 września do 12 września 2024 r.  – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

 

(Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej).  

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.

Podstawa formalna:
Zarządzenie Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim.