Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Powtarzanie przedmiotów - opłaty, formularze, zwolnienie z opłat

Informacja w sprawie opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

            

Zgodnie z Uchwałą Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego :

 

  1. Opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce student uiszcza w terminie:

1) do dnia 15 października za semestr zimowy;

2) do dnia 10 marca za semestr letni (§ 3 ust. 2).

Prosimy o terminowe uiszczanie opłaty, ponieważ w przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia

WZÓR podania o rozłożenie płatności na raty

WZÓR podania o zwrot pieniędzy na konto studenta

  1. Opłaty należy wnosić na wyznaczony rachunek bankowy z podaniem nazwy wydziału, kierunku i roku studiów oraz zaznaczeniem czego wpłata dotyczy (§ 3 ust. 5).

W przypadku nieuiszczenia w obowiązującym terminie opłat/rat, student może być skreślony z listy studentów (§ 3 ust. 8).

Na konto przeznaczone na wpłaty za przedmioty powtarzane proszę nie wnosić opłaty za zajęcia wychowania fizycznego/języka obcego.

 

  1. Na wniosek studenta, dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej może zwolnić w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, jeżeli wnioskujący spełnia łącznie niżej określone warunki:

– dochód na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w Uniwersytecie Wrocławskim;

– wystąpią szczególnie ważne okoliczności uniemożliwiające studentowi wniesienie pełnej lub częściowej opłaty (§ 9 ust. 1).

W szczególnie ważnych i uzasadnionych okolicznościach takich jak:

  • pełne sieroctwo;
  • poważna lub długotrwała choroba studenta albo najbliższego członka jego rodziny (trwająca dłużej niż 6 miesięcy), uniemożliwiająca studentowi poniesienie kosztów nauki w danym semestrze;
  • wyjątkowo trudna sytuacja materialna lub życiowa studenta;

dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej może zwolnić z opłat studenta mimo że dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza kwotę o której mowa powyżej (§ 9 ust. 2)

 

Złożenie wniosku o zwolnienie z opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w całości lub w części nie zwalnia studenta z obowiązku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie (§ 10). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku studenta o zwolnienie z opłat, wpłacona kwota zwolnienia zostaje zaliczona na poczet opłaty za następny semestr lub zwrócona studentowi na jego pisemny wniosek  (§ 13).

Udokumentowany wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w całości lub części, student jest zobowiązany złożyć dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej poprzedniego semestru (§ 11 ust. 5).

Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany. Termin złożenia wniosku nie podlega przywróceniu. Dotyczy to również złożenia wniosku niekompletnego, nieuzupełnionego w wyznaczonym terminie (§ 11 ust. 6) .

 

Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty

Zwolnienia z odpłatności za studia 

Tryb i warunki zwalniania studentów i doktorantów z opłat za świadczone usługi edukacyjne reguluje ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.