Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Status KNOW

know

Wrocławskie Centrum Biotechnologii otrzymało  status KNOW na lata 2014-2018

Dnia 14 maja 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs o nadanie prestiżowego statusu KNOW w dziedzinach Nauk Biologicznych, Nauk Rolniczych
i Naukach o Ziemi. Nagrodzone zostały 4 ośrodki naukowe w Polsce, wśród nich Wrocławskie Centrum Biotechnologii, którego Liderem jest Wydział Biotechnologii UWr.

Wydział Biotechnologii KNOW
Członkowie  Wrocławskiego Centrum Biotechnologii:

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii jest największym konsorcjum jakie dotychczas otrzymało status KNOW. Interdyscyplinarny charakter umożliwia kompleksowe
i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych („od pomysłu do przemysłu“).
Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli Konsorcjum umożliwia przeprowadzanie kompleksowych badań naukowych w zakresie biotechnologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny
i weterynarii oraz nauk o żywności i żywieniu.
Ścisła współpraca partnerów Konsorcjum zapewnia synergizm działań, uzyskanie wartości dodanej, która jest niezbędna do zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania wyników badań podstawowych
w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu.
W ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii (WCB) możliwe będzie wykonywanie prac dyplomowych związanych z tematyką realizowaną w ramach KNOW pod opieką pracowników naukowych innych jednostek, a także udział w stażach zagranicznych i wymianie międzynarodowej studentów i doktorantów. Pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności i poziomu kształcenia.
W zakresie WCB podjęte zostaną działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej, poprzez kształcenie doktorów z możliwością swobodnego wyboru zajęć prowadzonych
w jednostkach tworzących WCB oraz pełną uznawalność przedmiotów wykładanych we wszystkich jednostkach WCB. Pozwoli to na otwarcie studiów doktoranckich na specyfikę badań, prowadzonych w ramach KNOW. Powołana zostanie Rada Programowa Studiów Doktoranckich, złożona z kierowników i/lub koordynatorów studiów doktoranckich
w poszczególnych jednostkach WCB, która kierować będzie kształceniem doktorantów i ich przepływem miedzy poszczególnymi jednostkami. Szczególny nacisk położony zostanie na prowadzenie zajęć dla doktorantów w języku angielskim.

Największe osiągnięcia  Wrocławskiego Centrum Biotechnologii

• odkrycie peptydu bogatego w prolinę z siary owcy (preparat ten o nazwie handlowej Colostrinin® znalazł zastosowanie w hamowaniu postępów choroby Alzheimera) – prof. dr hab. Antoni Polanowski i prof. dr hab. Tadeusz Wilusz;
• utworzenie Klastra NUTRIBIOMED przy Wrocławskim Parku Technologicznym, obejmującego wysokie technologie w przetwórstwie żywności i procesów biotechnologicznych, nutraceutyków, preparatów biomedycznych;
• projekt „Ovocura” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki mający na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych;
• otrzymanie nowego leku przeciw osteoporozie i zbadanie jego przydatności w badaniach przedklinicznych w ramach badań finansowanych przez EIT+.

Możliwości, jakie daje status KNOW  Wrocławskiemu Centrum Biotechnologii

• badanie molekularnych mechanizmów patogenezy;
• badanie molekularnych markerów wybranych chorób;
• konstrukcję nowych systemów diagnostycznych;
• projektowanie, syntezę i wstępne badania biologiczne potencjalnych leków;
• wykorzystanie substratów odnawialnych pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych;
• konstrukcję form transportowych leków;
• monitorowanie łańcucha produkcji żywności;
• badania przesiewowe, przedkliniczne i kliniczne.

 

Galeria

Nadanie statusu KNOW