Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Projekty badawcze

Konkursy i wyniki konkursów na stanowiska doktorant-stypendysta i student-stypendysta

NCN – OPUS 12 – Zmiany w lekooporności i wirulencji Candida albicans w obecności różnych źródeł węgla – ogłoszenie o konkursie

NCN – OPUS 12 – Zmiany w lekooporności i wirulencji Candida albicans w obecności różnych źródeł węgla – wyniki (protokół)

Tabela – wykaz projektów naukowych realizowanych na Wydziale Biotechnologii

Kierownik projektu Tytuł projektu Instytucja finansująca Termin realizacji
prof. dr hab. Teresa Olczak Białko HmuY z bakterii Porphyromonas gingivalis i jego homologi z innych periodontopatogenów – nowa grupa bakteryjnych czynników wirulencji NCN 2016- 2019
prof. dr hab. Teresa Olczak Regulacja mechanizmów przyswajania żelaza i hemu oraz wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis przy udziale białka PgFur i małych RNA NCN 2015- 2018
mgr Michał Śmiga Współdziałanie białka PgFur z białkami związanymi z CRISPR i wybranymi regulatorowymi czynnikami transkrypcyjnymi w mechanizmach wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis NCN 2015- 2018
mgr Paulina Sosicka Charakterystyka błonowych transporterów nukleotydocukrów SLC35A4 oraz SLC35A5 NCN 2015- 2018
prof. dr hab. Mariusz Olczak Funkcjonalna analiza transporterów z rodziny SLC35A – specyficzność substratowa i zdolność do interakcji z innymi białkami błonowymi aparatu Golgiego NCN 2015- 2018
dr Aleksander Czogalla Nowe mechanizmy modulacji aktywności biologicznej lipidów sygnalnych w błonach biologicznych na przykładzie kwasu fosfatydowego MNiSW 2015.01.01- 2016.12.31
prof. dr hab. Hanna Elżbieta Jańska Analiza funkcjonalna AtRBL12, białka mitochondrialnego uczestniczącego w proteolizie wewnątrzbłonowej MNiSW
Adam Krzysztof Pomorski Analiza stężenia wolnego cynku w wybranych kompartymentach różnych ssaczych linii komórkowych NCN 2013.07.11- 2015.07.10
dr Przemysław Gagat Analizy filogenetyczne genomów chromalweolatów i ich znaczenie w zrozumieniu ewolucji plastydów złożonych i wtórnej endosymbiozy NCN 2011.12.15- 2014.06.14
dr hab. Paweł Mackiewicz Analizy genetyczne niedźwiedzia jaskiniowego z terenów Polski i krajów ościennych NCN 2013.07.08- 2015.07.07
dr Małgorzata Urszula Zakrzewska Badanie mechanizmu translokacji i wewnątrzkomórkowej, antyapoptycznej funkcji FGF1 i FGF2 MNiSW 2012.03.30- 2014.03.29
dr Dagmara Magdalena Baczyńska Badanie roli oddziaływań α-kateniny z β-kateniną i aktyną w aspekcie zdolności migracyjnych i adhezyjnych komórek nowotworowych MNiSW 2008.09.26- 2013.09.01
prof. dr hab. Mariusz Olczak Badanie specyficzności błonowych transporterów nukleotydo-cukrów i glikozylotranferaz aparatu Golgiego MNiSW 2009.04.24- 2010.10.10
dr Elżbieta Gocek Badanie wewnątrzkomórkowych szlaków różnicowania w komórkach z mutacjami typowymi dla ostrych białaczek szpikowych. NCN 2011.05.06- 2015.05.05
dr Piotr Kolesiński Białka chaperonowe zaangażowane w biosyntezę karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu. NCN 2014.02.12- 2017.02.11
prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski Biologiczny mechanizm powstawania spoczynkowych tratw błonowych i ich udział w regulacji wybranych funkcji komórki – rola (palmitoilowanego) białka MPP1 NCN 2013.02.22- 2016.02.21
dr hab. Anna Janina Krasowska Biomedyczne zastosowanie biosurfaktantów sytetyzowanych przez mikoorganizmy pochodzenia arktycznego. NCN 2011.05.06- 2013.05.05
Tomasz Michał Kochańczyk Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 i jego homologów NCN 2014.10.01- 2015.09.30
dr Marta Joanna Kołodziejczak Charakterystyka funkcjonalna mitochondrialnych proteaz typu m-AAA Arabidopsis thaliana MNiSW 2009.10.22- 2014.10.21
prof. dr hab. Teresa Barbara Olczak Charakterystyka lipoproteinyHmuY z bakterii Porphyromonas gingivalis MNiSW 2009.05.04- 2010.09.26
dr hab. Dagmara Ewa Jakimowicz Cytoszkielet i segregacja chromosomów u Streptomyces-charakterystyka oddziaływań białka ParA MNiSW 2009.10.09- 2012.10.08
dr Alicja Maria Sochaj Cytotoksyczne koniugaty, oparte o białko affibody i glikol polietylenowy, celujące w komórki nowotworowe, które posiadają na powierzchni receptor HER2 NCN 2013.10.01- 2016.09.30
prof. dr hab. Jacek Józef Otlewski Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała , celujące w nowotwory nadprodukujące receptory FGF. NCN 2012.04.30- 2017.04.30
prof. dr hab. Hanna Elżbieta Jańska Dialog mitochondrialno-jadrowy w odpowiedzi na zaburzenia translacji mitochondrialnej u Arabidopsis. NCN 2011.05.06- 2014.05.05
prof. dr hab. Jolanta Zofia Zakrzewska-Czerwińska Dynamika organizacji chromosomu oraz procesu replikacji w różnych fazach wzrostu bakterii-porównanie dwóch spokrewnionych promieniowców: chorobotwórczego Mycobacterium i niechorobotwórczego, rosnącego w postaci strzępek Streptomyces. NCN 2012.08.31- 2012.08.30
prof. dr hab. Jolanta Zofia Zakrzewska-Czerwińska Genome mining for drug discovery: Activation of silent biosynthetic gene clusters NCBR 2011.05.20- 2014.04.30
dr Elwira Edyta Smakowska Identyfikacja naturalnych substratów oraz fizjologicznych partnerów mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 z Arabidopsis thaliana. Rola AtFtsH4 w ochronie proteomu mitochondrialnego przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego. NCN 2012.09.21- 2014.09.20
dr Sabina Magdalena Tabaczar Mechanizm powstawania i regulacji spoczynkowych tratw lipidowych NCN 2014.10.01- 2017.09.30
prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski Nowa generacja surowców pochodzenia roślinnego opartych na lnie do zastosowań przemysłowych NCBR 2009.10.15- 2012.12.14
dr Anna Małgorzata Kulma Ocena zawartości związków bioaktywnych we włóknie lnianym MNiSW 2009.04.24- 2012.04.23
prof. dr hab. Teresa Barbara Olczak Oddziaływanie białka HmuY z bakterii Porphyromonas gingivalis z komórkami gospodarza – poznanie mechanizmu wstępem do opracowania testu diagnostycznego i składnika szczepionki przeciwko przewlekłym periodontopatiom. MNiSW 2010.04.08- 2012.10.07
dr Magdalena Ewa Żuk Opracowanie sposobu indukcji korzystnych zmian w metabolizmie roślin na drodze innej niż transgeneza. NCN 2014.07.22- 2017.07.21
dr hab. Artur Krężel Optymalizacja sekwencyjna oraz charakterystyka fizykochemiczna miedzybiałkowych domen wiążących jony Zn(II) MNiSW 2012.04.02- 2014.04.01
Wioleta Wojtasik Oszacowanie wzorów metylacji DNA genów PR w lnie po infekcji patogennym i niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum. NCN 2014.07.10- 2016.07.09
dr Magdalena Ewa Żuk Porównawcze badania zawartości związków bioaktywnych w nasionach lnu oleistego oraz ocena ich biomedycznego wykorzystania MNiSW 2010.06.02- 2013.05.20
dr Iwona Dorota Migdał Poszukiwanie nowych komponentów systemu proteolitycznego w mitochondirach roślin w oparciu o znane homologii drożdżowe NCN 2012.08.02- 2015.08.01
Renata Jolanta Skibior Proteazy, AT23 oraz FtsH4, jako potencjalne regulatory składu fosfolipidowego w mitochondriach A. thaliana. NCN 2014.08.07- 2016.08.06
dr hab. Artur Krężel Proteom cynkowy w kontekście homeostazy jonów cynku – Identyfikacja oraz charakterystyka nowych domen cynkowych i ich rola w stabilizacji białek oraz oddziaływań białko-białko NCN 2013.07.02- 2018.07.01
prof. dr hab. Aleksander Franciszek Sikorski Próba oceny mechanizmu wiązania lipidów (identyfikacja kluczowych reszt aminokwasowych) i jego fizjologicznej roli przez domenę wiązania ankiryny spektryny erytocytarnej beta MNiSW 2009.09.29- 2012.09.28
Brak Regulacja receptora dla witaminy D przez retinoidy. NCN 2014.08.25- 2016.08.24
prof. dr hab. Jolanta Zofia Zakrzewska-Czerwińska Rola białka AdpA, kluczowego aktywatora procesu różnicowania, w regulacji replikacji chromosomów Streptomyces MNiSW 2010.03.17- 2013.03.16
prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak Rola białka RbcX z cyjanobakterii i roślin wyższych w biosyntezie karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu MNiSW 2009.10.07- 2010.07.26
dr Dorota Dziadkowiec Rola mediatorów naprawy DNA na drodze homologicznej rekombinacji w utrzymaniu integralności centromerów. NCN 2014.05.19- 2016.05.18
dr Małgorzata Czarna Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana NCN 2013.07.08- 2016.07.07
dr Janusz Krzysztof Piechota Rola prohibityn typu II w funkcjonowaniu komórki roślinnej MNiSW 2010.11.12- 2014.11.11
prof. dr hab. Mariusz Olczak Rola transportera UDP-N-acetyloglukozoaminy aparatu Golgiego w procesie glikozylacji makroczastek. NCN 2012.08.06- 2015.08.05
prof. dr hab. Maria Teresa Malicka-Błaszkiewicz Rola żelsoliny w migracji komórek nowotworowych MNiSW 2009.05.06- 2011.09.16
prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak Struktury cytochromów cM, podobnych c6 oraz f z sinic i roślin wyższych NCN 2011.05.12- 2014.05.11
dr hab. Artur Krężel Synteza i zastosowanie biosensorów Zn(II) bazujących na kropkach kwantowych w diagnostyce medycznej in vivo. FNP 2010.12.16- 2013.12.15
dr hab. Artur Krężel Synteza i zastosowanie nowych sensorów i platform biarsenowych do selektywnej i wielofunkcyjnej modyfikacji białek. NCN 2011.12.13- 2014.12.12
dr Antonina Joanna Mazur The role of nuclear localized gelsolin in cell migration FNP 2011.05.27- 2013.06.30
Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii. NCN 2014.10.01- 2015.09.30
dr hab. Artur Krężel Właściwości koordynacyjne metalotioneiny 1 i 2 w aspekcie dynamicznych zmian układów biologicznych MNiSW
dr hab. Dagmara Ewa Jakimowicz Wpływ topoizomerazy I na dynamikę chromosomu Streptomyces i Mycobacterium – od badań na poziomie pojedynczej cząsteczki do biologii komórki FNP 2011.05.10- 2014.03.31
dr Małgorzata Maria Kwaśniak-Owczarek Wpływ zmian w translacji mitochondrialnej na ekspresję genomu chloroplastowego oraz komunikację pomiędzy chloroplastami i jądrem NCN 2014.08.01- 2016.07.31
prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski Zbadanie drogi syntezy benzenoidów w lnie NCN 2014.07.18- 2017.07.17
prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski Zbadanie hermetyczności/fleksyjności dróg metabolicznych szlaku terpenoidowego w lnie. NCN 2011.12.06- 2014.12.05
prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski Zbadanie koordynacji biosytezy biopolimerów w lnie i jego składowych NCN 2013.03.25- 2018.03.24

Objaśnienia skrótów instytucji finansujących użytych w tabeli :

  • MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • NCN– Narodowe Centrum Nauki
  • FNP – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  • NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju