Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

zapytanie ofertowe

SZANOWNI PRACOWNICY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII

 Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania treści ankiet oraz przeprowadzenia końcowej ewaluacji uczestników projektu (2010 – 2015 r.) biotechnologii zamawianej I stopnia(analiza danych zastanych – ocena atrakcyjności kształcenia i zarządzania, przeprowadzenie badań ankietowych, wywiadów, opracowanie raportu końcowego)w ramach projektu „Uatrakcyjnienie i wzbogacenie kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Biotechnologia I stopnia” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Na materiałach ewaluacyjnych muszą się znaleźć loga PO KL i UE z odniesieniami słownymi -wytyczne dotyczące oznakowania projektów w ramach PO KL na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.efs.men.gov.pl, www.fundusze strukturalne.gov.pl

Wykonanie ewaluacji – do 20 czerwca 2015 r.

Prosimy o odpowiedź na zapytanie ofertowe i ewentualnej cenie brutto.

Prosimy o przesłanie oferty  elektronicznie do dnia 6 maja 2015 r. do godz. 10.00

 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Biotechnologii

ul. Joliot-Curie 14 A

50-383 Wrocław

tel. 71 37 56 368

e-mail: biotwo@ibmb.uni.wroc.pl , violetta.trzyna@uwr.edu.pl

Aktualności