Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 28.07.2020.

28.07.2020., godzina 10:00, platforma Teams

Zapraszamy do udziału w seminarium wydziałowym online, podczas którego przedstawione zostaną, w języku polskim, dwie prezentacje:

„Identyfikacja składu białkowego kompleksów zawierających laminę i topoizomerazę II w układzie modelowym Drosophila melanogaster„.
Mgr Marta Pałka, Pracownia Białek Jądrowych.
Promotor: dr hab. Ryszard zepecki, prof. UWr.

„Wpływ żelsoliny, nieintegrynowego receptora lamininy i kinazy zależnej od integryn na rozwój obwodowego systemu nerwowego”.
Mgr Ewa Mrówczyńska, Zakład Patologii Komórki.
Promotor:  dr hab. Antonina Mazur

 

Aktualności