Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Seminarium wydziałowe 16.11.2021.

16.11.2021., godzina 10:00, MS Teams

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do udziału w seminarium wydziałowym online, podczas którego prezentację wygłosi gość na naszym wydziale – prof. dr hab. Rafał Bartoszewski z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład, w języku polskim, nosić będzie tytuł: „Jak zapadają decyzje o losie komórki podczas stresu? Znaczenie i ograniczenia analiz niecelowanych”, zachęcamy do zapoznania się z abstraktem zamieszczonym poniżej:

Zaburzenia homeostazy komórkowej, spowodowane zarówno przez czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne można określić jako stres. Zależnie od rodzaju czynnika stresogennego, komórka dążąc do przetrwania niekorzystnych warunków uruchamia dedykowane mechanizmy molekularne mające na celu adaptację i przywrócenie homeostazy. Jednak gdy ze względu na zbyt dużą uporczywość stresu równowaga nie może być przywrócona komórka podejmuje decyzję o śmierci. Zaburzenia tego procesu decyzyjnego leżą u podstaw wielu ludzkich schorzeń i są potencjalnym celem terapii zmierzających do eliminacji komórek (np. nowotwory) bądź wsparcia ich przeżywalności (np. cukrzyca czy schorzenia kardiowaskularne). Wymaga to jednak zrozumienia złożonych szlaków sygnałowych leżących u podstaw decyzji o losie komórki.

W ten nurt wpisują się badania mojego zespołu dotyczące zaburzeń homeostazy tlenowej oraz funkcji retikulum endoplazmantycznego. Cele nadrzędne tych badań to: (i) zrozumienie mechanizmu przekazania sygnału transkrypcyjnego od pierwszego czynnika indukowanego hipoksją do jego drugiej izoformy (tzw. „HIF switch”) oraz jego konsekwencji dla adaptacyjnej odpowiedzi na niedotlenienie (ii) oraz identyfikacja zmian w sieci przełączników molekularnych decydujących o przebiegu odpowiedzi na niezwinięte białka. Wspólnym mianownikiem tych problemów jest natomiast rola mechanizmów RNAi (a w szczególności mikroRNA). Pomimo obserwowanego dynamicznego rozwoju technik sekwencjonowania nowej generacji, które mogą znacząco przybliżyć identyfikację sieci oddziaływań kluczowych dla decyzji o losie komórki, zarówno wolumeny generowanych danych jak i różnorodność metod ich selekcji oraz normalizacji, narzucają wymóg ich niezależnej weryfikacji biochemicznej i funkcjonalnej.

Wybrane publikacje:
Genome-wide mRNA profiling identifies RCAN1 and GADD45A as regulators of the transitional switch from survival to apoptosis during ER stress.

miR-34c-5p modulates X-box–binding protein 1 (XBP1) expression during the adaptive phase of the unfolded protein response.

Primary endothelial cell–specific regulation of hypoxia-inducible factor (HIF)-1 and HIF-2 and their target gene expression profiles during hypoxia.

Genome-wide mRNA profiling identifies X-box-binding protein 1 (XBP1) as an IRE1 and PUMA repressor.

 

Nota biograficzna: ResearchGate / publons

 

Aktualności