Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Suchodolskiego

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 28 września 2020 r. o godz. 12:30
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej (w formie zdalnej)

 mgr. Jakuba Suchodolskiego

Tytuł pracy: Wpływ ergosterolu na aktywność transportera Cdr1 i wybrane parametry błony plazmatycznej u Candida albicans.

Promotor: dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr – Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
1. prof. dr hab. Joanna Kruszewska –
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.
2. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski  – Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie  internetowej Wydziału Biotechnologii, pod adresem, zamieszczono:
1)  Streszczenia rozprawy doktorskiej
2)  Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A, Wrocław).

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania
Kontakt: mgr inż. Rashad Al-Yawir tel. 71 375 76 65 , e-mail: rashad.al-yawir@uwr.edu.pl

 Klauzula informacyjna dla uczestniczących w publicznej obronie

Informujemy, że:
1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki  50-137Wrocław;
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację, a podstawę prawną przetwarzania stanowią odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 63 pkt 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. Poz. 695);
4. Nagranie z publicznej obrony zostanie usunięte w terminie 3 miesięcy od daty posiedzenia, na którym Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych podjęła uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
6. Mam Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Rejestrowanie publicznej obrony jest warunkiem jej przeprowadzenia;
8. Pani/Pana nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

Wersja PDF

Aktualności