Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 lutego 2018 r., o godz. 9:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Strzałki pt. „Rola topoizomerazy I w organizacji chromosomów Streptomyces coelicolor oraz wpływ domeny C-końcowej na aktywność enzymu”.

Promotor: dr hab. Dagmara Jakimowicz, prof. UWr.

Recenzenci:
prof. dr hab. Igor Konieczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

Aktualności