Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Rowińskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 6 marca 2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Rowińskiej

Tytuł rozprawy: Identyfikacja partnerów białkowych laminy Dm i topoizomerazy II w warunkach szoku termicznego w układzie modelowym Drosophila melanogaster.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rzepecki, Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Machowska, Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk;
dr hab. Monika Pietrowska, prof. IO, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3543/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-marta-rowinska.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności