Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ocena śródokresowa doktorantów realizujących projekt doktorski w ramach Kolegium Nauk Biologicznych na Wydziale Biotechnologii

Szanowni Państwo,
w związku z oceną śródokresową doktoranci Kolegium Nauk Biologicznych, realizujący projekty doktorskie na Wydziale Biotechnologii, przedstawią swoje osiągnięcia w trakcie cyklu wystąpień.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich pracowników i studentów, prezentacje będą odbywały się wg poniższego harmonogramu.

Godzina rozpoczęcia publicznej prezentacji kolejnych na liście doktorantów może ulec zmianie ze względu na możliwość wykorzystania przez Komisję maksymalnego czasu na część publiczną (prezentacja 15-25 minut oraz dyskusja maksymalnie 20 minut – łącznie maksymalnie 45 minutprzewidzianą Zarządzeniem 25/2021 z dnia 3 marca Rektora Uniwersytetu w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej.

BIOLOGIA MEDYCZNA, 05.07.2021., MS Teams – dołącz do spotkania

1. Agnieszka Jakuszak, godzina 10:00
Badanie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za regulację ekspresji genu kodującego receptor witaminy D.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska.

2. Justyna Mazurkiewicz, godzina 10:30
Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka.
Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr;
Promotor pomocniczy: dr Ewelina Dratkiewicz.

3. Monika Szymańska, godzina 11:00
Liposomy oraz lipopolipleksy jako nośniki genu kodującego białko p53.
Promotor: dr hab. Aleksander Czogalla.

4. Adrianna Zygmunt, godzina 11:30
Zastosowanie nanotechnologii w celowanych terapiach przeciwnowotworowych wykorzystujących specyfikę metabolizmu komórek nowotworowych.
Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator.

MIKROBIOLOGIA MOLEKULARNA, 06.07.2021., MS Teams – dołącz do spotkania

1. Daria Derkacz, godzina 10:00
Rola błony i ściany komórkowej Candida albicans w odpowiedzi immunologicznej gospodarza.
Promotor: dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr.

2. Julia Duława, godzina 10:30
Rola odwracalnej acetylacji lizyny w regulacji topologii chromosomu Steptomyces venezuelae.
Promotor: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz;
Promotor pomocniczy: dr Marcin Szafran.

3. Karolina Mojsa, godzina 11:00
Zależność dynamiki cyklu życiowego drapieżnej bakterii Bdellovibrio bacteriovorus od gospodarza.
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska;
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Makowski.

4. Katarzyna Pawlikiewicz, godzina 11:30
Organizacja chromosomu Streptomyces venezuelae podczas sporulacji i kiełkowania zarodników – rola białek wiążących nukleoid.
Promotor: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz.

BIOCHEMIA, 08.07.2021., MS Teams – dołącz do spotkania

1. Agnieszka Sawuła, godzina 10:00
Metabolizm glikozydów cyjanogennych w Lnie (Linum usitatissimum) w odpowiedzi na infekcje patogenem oraz inne stresy środowiskowe.
Promotor: dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr.

2. Sylwia Siadul, godzina 10:30
Rola zróżnicowania strukturalnego metalotionein w komórkowej homeostazie jonów Zn(II).
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

3. Karolina Szaro, godzina 11:00
Rola zróżnicowania sekwencyjnego metalotionein w komórkowej homeostazie jonów Zn(II).
Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

4. Wojciech Wiertelak, godzina 11:30
Identyfikacja kompleksów błonowych aparatu Golgiego, uczestniczących w glikozylacji.
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Olczak.

GENOMIKA, 09.07.2021., MS Teams – dołącz do spotkania

1. Filip Pietluch, godzina 10:00
Analizy filogenetyczne i datowanie czasów dywergencji plastydowych linii Eukaryota.
Promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz;
Promotor pomocniczy: dr Przemysław Gagat.

2. Katarzyna Sidorczuk, godzina 10:30
Modelowanie i ewolucja sekwencji kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego.
Promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz;
Promotor pomocniczy: dr Przemysław Gagat.

 

 

Aktualności