Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA-STYPENDYSTY

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA-STYPENDYSTY

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Poszukujemy doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN Opus 14, pt.: „Funkcjonalne i strukturalne zależności pomiędzy proteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej, AtFTSH4 i AtOMA1, u Arabidopsis”, realizowanego w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki, kierowanego przez prof. dr hab. Hannę Jańską.

Wymagania:

1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.

2. Pozytywny wynik rekrutacji na Studia Doktoranckie Biologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Umiejętności:

(a) dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i biochemii,

(b) wiedza z zakresu fizjologii i biologii molekularnej roślin,

(c) preferowane doświadczenie w pracy z materiałem roślinnym i znajomość biologii mitochondriów,

(d) co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.

4. Duża motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, wytrwałość, sumienność, umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania ich wyników, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Celem projektu jest określenie strukturalnych i funkcjonalnych zależności pomiędzy dwiema metaloproteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej u Arabidopsis thaliana, AtFTSH4 i AtOMA1, w warunkach optymalnego wzrostu i w warunkach zaburzających homeostazę komórki. Uważa się, że dla utrzymania proteostazy wewnętrznej błony mitochondrialnej szczególnie istotne są zakotwiczone w błonie metalopeptydazy i-AAA i OMA1, które w mitochondriach Arabidopsis znane są jako AtFTSH4 i AtOMA1. Struktura oligomeryczna została potwierdzona jedynie dla AtFTSH4, nic natomiast nie wiadomo o strukturalnej organizacji roślinnej OMA1. Przypuszcza się, że w mitochondriach Arabidopsis AtFTSH4 i AtOMA1 mogą oddziaływać ze sobą strukturalnie. Ponieważ organizacja kompleksu proteolitycznego może wpływać na jego aktywność, określenie tej cechy jest ważne z perspektywy funkcji proteazy. Przypuszcza się, że przynajmniej w warunkach zaburzonej homeostazy (np. w warunkach umiarkowanie podwyższonej temperatury) AtFTSH4 i AtOMA1 wzajemnie kontrolują montaż swoich kompleksów, a w konsekwencji swoją aktywność.

Do zadań doktoranta będzie należało:

1. Określenie topologii w wewnętrznej błonie mitochondrialnej proteazy AtOMA1

2. Określenie natury i dynamiki kompleksów tworzonych przez AtFTSH4 i AtOMA1 w warunkach optymalnych i zaburzających homeostazę. Identyfikacja składowych kompleksu AtFTSH4/AtOMA1

3. Charakterystyka zaangażowania proteaz AtFTSH4 i/lub AtOMA1 w odpowiedź roślin na stres cieplny (fenotypowanie termotolerancyjne, monitorowanie procesu rozwijania białek i tworzenia agregatów in vivo, ocena ekspresji genów na stres cieplny, weryfikacja potencjalnych substratów białkowych zidentyfikowanych metodami proteomicznymi w warunkach podwyższonej temperatury)

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ 2

Termin składania ofert: 17 września 2018 r., od 9:00 do 15:00

Forma składania ofert: e-mail na adres: hanna.janska@uwr.edu.pl lub osobiście do prof. dr hab. Hanny Jańskiej, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14A, Wrocław.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie:

http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia/

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium w wysokości: 1 700 zł/m-c (brutto).

2. Okres: 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy

3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2018.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych

 • informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów

 • osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych

 • dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Wydział zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Aktualności