Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA-STYPENDYSTY

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA-STYPENDYSTY

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Poszukujemy doktoranta do współpracy w realizacji projektu badawczego NCN Opus 14, realizowanego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej, p.t.: „Mechanizm segregacji chromosomów u Mycobacterium – rola białek oddziałujących z ParA”, kierowanego przez prof. dr hab. Dagmarę Jakimowicz.

Wymagania:

1. Wykształcenie: absolwent (-ka) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.

2. Pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie Biologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (rekrutacja do 4.09.2018, egzaminy kwalifikacyjne 11-12.09.2018);

2. Umiejętności:

(a) znajomość technik biologii molekularnej

(b) dobra wiedza z zakresu genetyki bakterii,

(c) preferowane doświadczenie w pracy z mykobakterium,

(d) co najmniej dobra znajomość jęz. angielskiego,

3. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie roli białek oddziałujących z białkiem segregacyjnego ParA u Mycobacterium w koordynacji segregacji chromosomów z pozostałymi procesami cyklu komórkowego, w zależności od warunków wzrostu. Poznanie procesów koordynujących cykl komórkowy mykobakterii w niekorzystnych warunkach, jest bardzo istotne dla zrozumienia stanu uśpienia (ang. „dormancy”), który stanowi strategię prątków umożliwiająca im przetrwanie. Poznanie roli białek kontrolujących podstawowe procesy cyklu komórkowego prątków może umożliwić identyfikację potencjalnych nowych celów dla terapii przeciwgruźliczych, co jest istotne w dobie coraz częstszych zakażeń przez gruźlicze prątki lekooporne.

Do zadań doktoranta będzie należało:

1. przygotowanie zmodyfikowanych szczepów Mycobacterium smegmatis,

2. analizy zmodyfikowanych szczepów, w tym za pomocą mikroskopii fluoroscencyjnej w czasie rzeczywistym.

3. analizy biochemiczne oddziaływań międzybiałkowych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 17 września 2018 r., od 9:00 do 15:00

Forma składania ofert: e-mail na adres dagmara.jakimowicz@uwr.edu.pl lub osobiście do prof. dr hab. Dagmary Jakimowicz, Zakład Mikrobiologii Molekularnej Wydział Biotechnologii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14A, Wrocław

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu na stanowisko doktoranta – stypendysty jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie:

http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia/

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium w wysokości: 2 600 zł/m-c (brutto).

2. Okres: 33 miesiące.

3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2018.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych

 • informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów

 • osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych

 • dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Wydział zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

Aktualności