Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Język obcy - studia I stopnia - testy

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Biotechnologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego (zalecany język angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 29.09.2020 do godz. 23:59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Lista kierunków i termin testów podane są na stronie SPNJO (patrz punkt 7 – zob. informacje dla poszczególnych kierunków).

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO.  Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego- punkty 1,2,3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

  1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.
    Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie domowej SPNJO.
  2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu będzie przepisana.
  3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być uznana pod warunkiem, że efekty uczenia się są takie same jak na UWr.

W  wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany.
Adresy kierowników poszczególnych zespołów znajdują się na stronie.

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów – B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2 II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Zapisy na lektoraty uzupełniające.

 

 

 

 

 

Aktualności