Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Język obcy - kierunek Medical Biotechnology

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022
Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”

Studenci Medical Biotechnology przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2020/2021 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego .

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Zasady uczestnictwa w lektoracie na poziomie B2+ obowiązujące studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium – szczegółowe informacje.

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Aktualności