Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Język obcy - kierunek Biotechnology

Polscy studenci BIOTECHNOLOGY przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2020/2021 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2020/2021).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia trzech semestrów (180 godzin) lektoratu języka obcego na dowolnym poziomie oraz zdania egzaminu na tym poziomie.

Studenci mogą zapisać się na lektorat na poziomie A1 I w terminie podanym na stronie SPNJO lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka innego niż angielski. Test kwalifikacyjny online odbędzie się w dniu 29.09.2020 do godz. 23:59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Lista kierunków i termin testów podane są na stronie SPNJO (patrz punkt 7 –zob. informacje dla poszczególnych kierunków).

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego – punkty 1,2,3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.
Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie domowej SPNJO.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu będzie rzepisana.

3. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być uznana pod warunkiem, że efekty uczenia się są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany .

Adresy kierowników poszczególnych zespołów znajdują się na stronie.

4. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów – B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.

Zapisy na lektoraty uzupełniające.

Aktualności