Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Drzwi otwarte online 2 kwietnia

19 i 26 marca oraz 2 kwietnia zapraszamy uczniów szkół średnich na Drzwi Otwarte na Wydziale Biotechnologii, podczas których spotkają się z panią Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. Dagmarą Jakimowicz oraz panią pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Marią Stasiuk-Wacławczyk, a także doktorantami i studentami kierunku Biotechnologia.Podczas każdego spotkania będzie można wysłuchać mini-wykładów, dowiedzieć się warunkach studiowania na Wydziale Biotechnologii oraz zadać pytania studentom i doktorantom.
Harmonogram spotkań:

19 marca

10:00 przywitanie uczestników (dr M. Stasiuk-Wacławczyk).

10:05-10:35 wykład
mgr Aleksandra Kamińska, „Muszka owocowa – mały organizm, wielkie możliwości”.
Ponad wiek temu muszka owocowa (Drosophila melanogaster) stała się organizmem modelowym, który zapoczątkował dziedzinę genetyki klasycznej. Dziś jest to organizm umożliwiający poszukiwanie i badanie elementów procesów i szlaków związanych z funkcjonowaniem komórki czy powstawaniem chorób. Istnieje duża różnorodność systemów genetycznych wykorzystywanych jako narzędzie w transgenicznych muchach. Systemy te umożliwiają między innymi włączanie i wyłącznie aktywności wybranych przez badacza genów w określonym czasie (momencie rozwoju owada) oraz miejscu (danej tkance czy grupie komórek). Wykład poświęcony będzie omówieniu roli jaką w nauce obecnie spełnia wykorzystanie tego organizmu modelowego.  

10:45-11:15 prezentacja Wydziału i kierunku Biotechnologia.

od 11:15 rozmowa studentów z uczniami, odpowiedzi na pytania itp.

Link do spotkania.

26 marca

10:00 przywitanie uczestników (dr M. Stasiuk-Wacławczyk).

10:05-10:35 wykład
mgr Martyna Biaduń, „Rodzina białek FGF i jej podrodziny” .
Rodzina ludzkich czynników wzrostu fibroblastów (FGF, ang. fibroblast growth factor) składa się z 22 członków. Białka FGF pełnią wiele różnorodnych funkcji biologicznych, a zaburzenia w ich regulacji powiązano z procesem nowotworzenia i chorobami metabolicznymi. Białka FGF można podzielić na trzy grupy – kanoniczne, endokrynne i intrakrynne, czyli wewnątrzkomórkowe białka homologiczne do białek FGF (FHF, ang. FGF homologous factors). Pierwsze dwie grupy wydzielane są na zewnątrz komórki i pełnią swoje funkcje poprzez oddziaływanie z powierzchniowymi receptorami FGF. Natomiast białka FHF nie indukują podziałów komórkowych, przez co, zostały uznane za białka nieoddziałujące z FGFR lecz najnowsze badania sugerują, że ich rola w komórce może być bardziej skomplikowana. W wykładzie chciałabym opisać rolę białek FGF w organizmie i choroby, z jakimi zostały powiązane, różnice pomiędzy funkcjami poszczególnych podrodzin i różnorodność tych białek.

10:45-11:15 wykład
mgr Dominika Żukowska, „Rola galektyn w nowotworzeniu”.
Galektyny to rodzina lektyn, składająca się z jednej lub z dwóch domen rozpoznających węglowodany (CRD), dzięki którym mają możliwość wiązania się do glikanów. Do tej pory zidentyfikowano 12 ludzkich galektyn, które dzielą się na trzy grupy: prototypiczne, tandemowe oraz chimeryczne. Białka te zaangażowane są w różne procesy biologiczne, wśród których kluczową rolą jest udział w procesie nowotworzenia poprzez, np. aktywację odpowiedzi immunologicznej, promowanie proliferacji komórek lub modulowanie ich metabolizmu czy śmierci.  

11:20-11:40 prezentacja Wydziału i kierunku Biotechnologia.

od 11:40 rozmowa studentów z uczniami, odpowiedzi na pytania itp.

Link do spotkania.

2 kwietnia

10:00 przywitanie uczestników (dr M. Stasiuk-Wacławczyk).

10:05-10:35 wykład
mgr Julia Duława, „Organizacja chromosomu bakteryjnego na przykładzie bakterii Streptomyces”.
Do niedawna chromosom bakteryjny (nukleoid) postrzegano jako twór zanurzony w cytoplazmie. Dopiero rozwój zaawansowanych technik biologii molekularnej pozwoliły na lepsze poznanie wewnątrzkomórkowej struktury komórki bakteryjnej, w tym nukleoidu. Okazało się, że chromosom bakteryjny jest zorganizowany w ściśle określony sposób i odpowiednio upakowany w bardzo małej przestrzeni. Jakie mechanizmy pozwalają bakterii na zmieszczenie całego materiału genetycznego w tak małej komórce bakteryjnej? Jakie białka biorą udział w organizacji chromosomu? Jak można badać chromosom bakteryjny? Rozwój nauki pozwala coraz lepiej odpowiedzieć na te pytania.  

10:45-11:15 wykład
mgr Elżbieta Henderson, „Immunokoniugaty”.
Choroby nowotworowe są współcześnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodów klinicznych na świecie. Obecnie wielkie nadzieje na leczenie pokładane są w terapiach ukierunkowanych, w których farmaceutyk rozpoznaje białka charakterystyczne dla nowotworu u danego pacjenta. Jednym z nowszych podejść jest zastosowanie immunokoniugatów (ang. Antibody-drug conjugates, ADC), które są połączeniem przeciwciał monoklonalnych z substancją wysoko toksyczną. Wykład ten będzie o ADC i ich kluczowych cechach.  

11:20-11:50 prezentacja Wydziału i kierunku Biotechnologia.

od 11:50 rozmowa studentów z uczniami, odpowiedzi na pytania itp.

Link do spotkania.

Zapraszamy!

Aktualności