Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Aplikowanie o stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu o stypendia Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla wybitnych młodych naukowców – wnioski można składać od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 20 grudnia 2021 r. 

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim.

UWAGA!

  1. Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

      2. Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się:

  • okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, lub
  • okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo
  • okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Okres 7 lat jest liczony od daty (a nie od roku) uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2014 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2021 r. 

Status młodego naukowca będzie weryfikowany na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Obecny tryb składania wniosków zakłada, że w czynności tej uczestniczą zarówno kandydat do stypendium, jak i Rektor, który reprezentuje UWr, czyli wnioskodawcę. Zadaniem kandydata jest przygotowanie wniosku w systemie ZSUN/OSF i wygenerowanie pliku pdf, który należy przesłać na adres: bozena.tyton@uwr.edu.pl. Opiekun konkursu w Uczelni skieruje dokument do podpisu przez JM Rektora (podpis elektroniczny) i prześle na skrzynkę podawczą Ministerstwa (ePUAP).

Niezbędne do wypełnienia wniosku dane wnioskodawcy:

Nazwa podmiotu

Uniwersytet Wrocławski

Adres

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Adres ePUAP

/UWr/SkrytkaESP

Nr telefonu

(71) 343 68 47, (71) 375 22 12

Adres strony internetowej

www.uni.wroc.pl

Nr identyfikacji podatkowej (NIP)

8960005408

Numer identyfikacji REGON

000001301

Kierownik podmiotu

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Rektor, rektor@uwr.edu.pl

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się szczegółowo z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 09.11.2021 r., szczególnie z katalogiem osiągnięć naukowych i sposobem ich udokumentowania we wniosku, dostępnym pod adresem.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku proszę kontaktować się z SSAZN, p. Bożeną Tytoń, tel. +48 60 567 00 23

Aktualności