Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA-STYPENDYSTY

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA-STYPENDYSTY

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Poszukujemy doktoranta do Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, do współpracy przy realizacji projektu badawczego NCN w ramach Projektu Opus 13, pod nazwą „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium– współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Wymagania:

 1. ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, biologii lub pokrewnym, preferowana specjalność: mikrobiologia, biologia molekularna;

 2. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki bakteryjnej, technikami mikroskopii fluorescencji, itp.;

 3. znajomość podstawowych metod stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej, mikroskopii fluorescencyjnej;

 4. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych;

 5. mile widziana będzie znajomość obsługi mikroskopu fluorescencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem metody obserwacji w czasie rzeczywistym i analizy obrazów poklatkowych;

Opis zadań:

Udział w projekcie NCN Opus 13 pt.: „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium – współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB.”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, UWr). Projekt obejmuje:

 • planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu szczegółową analizę cyklu komórkowego szczepu dzikiego oraz mutantów (delta smc , delta lsr2) M. bovis w makrofagach w czasie rzeczywistym.

 • konstrukcja mutantów M. bovis, opracowanie metod hodowli M. bovis w makrofagach oraz analizy cyklu komórkowego tej bakterii w makrofagach w czasie rzeczywistym z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej mikroskopii.

– analizę otrzymanych danych

– przygotowanie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 17 września 2018 r., od 9:00 do 15:00

Forma składania ofert: e-mail na adres jolanta.zakrzewska-czerwinska@uwr.edu.pl lub osobiście do prof. dr hab. Jolanty Zakrzewskiej-Czerwińskiej, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14A, Wrocław

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu na stanowisko doktoranta – stypendysty jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie:

http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia/

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 września 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

1. Stypendium w wysokości: 3 000 zł/m-c (brutto).

2. Okres: 26 miesięcy.

3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 października 2018.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych

 • informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów

 • osiągnięcia naukowe, w tym: wykaz publikacji, praca w studenckim ruchu naukowym, udział w projektach badawczych

 • dane kontaktowe o osobach, które mogą udzielić rekomendacji.

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Aktualności