Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Zakład Patologii Komórki

Kierownik Zakładu

Pracownicy

 

Doktoranci

(tel. 71-375-6413, pokój 3.22 / tel. 71-375-7972, pokój 2.25)


Tematyka badańChemiDoc4

 • Rola aktyny i białek oddziałujących z aktyną (ABPs) w patologii komórki;
 • Apoptoza indukowana lekami jako narzędzie terapeutyczne;
 • Hodowle komórkowe jako model w badaniach cytotoksyczności leków;

Bieżące projekty badawcze

 1. Zmiany ilościowe i jakościowe aktyny w procesie wzrostu nowotworów i metastazie; Korelacja pomiędzy stopniem spolimeryzowania aktyny, ekspresją jej izoform, organizacją cytoszkieletu aktynowego i zdolnością migracyjną komórek nowotworowych;
 2. Aktyna jako marker wzrostu nowotworu i odpowiedzi na leczenie;
 3. Cytoszkielet aktynowy w komórkach normalnych i nowotworowych;
 4. Rola oddziaływania aktyny z lumikanem, małym proteoglikanem bogatym w leucynę (SLRP) w procesie migracji komórek nowotworowych;
 5. Białka oddziaływujace z aktyna: kofilina, żelsolina, kateniny, ezryna, winkulina, DNaza I- zmiany w komórkach nowotworowych.

HodowlaKomorek4

Wyposażenie naukowe

 • Laboratorium hodowli komórkowych
 • Fluorescencyjny mikroskop konfokalny FluoView 500
 • Mikroultrawirówka TL-100 / 500000 xg
 • Zestaw do wizualizacji, dokumentacji i analizy żeli (ChemiDoc)

 Wybrane doktoraty

 • Wpływ oddziaływań pomiędzy żelsoliną, nie-integrynowym receptorem lamininy i kinazą zależną od integryn na rozwój melanocytów i komórek obwodowego systemu nerwowego – Ewa Mrówczyńska
 • Rola żelsoliny i kompleksów przez nią tworzonych z nie-integrynowym receptorem lamininy i kinazą zależną od integryn w adhezji i inwazji komórek czerniaka – Ewa Mazurkiewicz
 • Rola apeliny i jej receptora w powstawaniu i rozwoju raka jelita grubego – Marta Podgórska
 • Inhibitory EGFR i c-Met jako czynniki ograniczające powstawanie inwadopodiów w komórkach ludzkiego czerniaka – Ewelina Dratkiewicz 2020
 • Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek czerniaka – Aleksandra Makowiecka 2019
 • Zróżnicowanie funkcjonalne izoform aktyny w procesie migracji komórkowej  – Aleksandra Simiczyjew 2015
 • Aktyna w jądrze komórek nowotworowych – Marta Migocka-Patrzałek 2013
 • Rola żelsoliny w migracji komórek nowotworowych – Monika Litwin 2011
 •  Cytoszkielet aktynowy w komórkach nowotworowych w aspekcie zdolności migracyjnych, roli kofiliny i wpływu Gleevecu –  Agnieszka  Popow-Woźniak 2010
 • Rola biologiczna lumikanu – Agata Radwańska 2010

Reprezentatywne tematy prac magisterskich

 • Wybrane białka oddziałujące z aktyną w komórkach raka jelita grubego o różnym potencjale metastatycznym.
 • Ocena inwazyjności linii komórek nowotworowych melanoma A375.
 • Wpływ peptydów pochodzenia naturalnego (PRP i fMLP) na organizację cytoszkieletu fibroblastów mysich NIH3T3.
 • Aktywność biologiczna proteoglikanów: syndekanów, glipikanów i lumikanu.

Publikacje

Projekty badawcze

 • Grant NCN OPUS „Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka” (2019-2021) kierownik dr hab. Dorota Nowak
 • Projekt polsko-francuski POLONIUM „Wpływ lumikanu i jego peptydowych pochodnych na tworzenie i aktywność inwadopodiów w różnych liniach komórek nowotworowych” (2017-2018) Koordynatorzy dr hab. Dorota Nowak i prof. Stephane Brezillon
 • Grant NCN ETIUDA „Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek ludzkiego czerniaka” (2017) kierownik mgr Aleksandra Makowiecka
 • Grant NCN SONATA „Rola apeliny i jej receptora w rozwoju raka jelita grubego” (2017-2020) kierownik dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz
 • Grant NCN SONATA BIS „Badanie roli żelsoliny i tworzonych przez nią kompleksów z LamR i ILK w adhezji do lamininy i migracji/adhezji komórek prawidłowych i nowotworowych” (2017-2022) kierownik dr Antonina Mazur
 • Grant NCN OPUS  „Charakterystyka actb2 – nowoodkrytej izoformy aktyny i jej rola w migracji i inwazji komórek ludzkiego czerniak” (2016-2019) kierownik dr Antonina Mazur
 • Grant NCN OPUS  „Inhibitory EGFR i c-Met jako czynniki ograniczające powstawanie inwadopodiów w komórkach ludzkiego czerniaka” (2015-2018) kierownik dr hab. Dorota Nowak
 • Grant NCN ETIUDA (2014) „Zróżnicowanie funkcjonalne izoform aktyny w procesie migracji komórkowej” kierownik mgr Aleksandra Simiczyjew
 • Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS /2010-2/8 – „The role of nuclear localized gelsolin in cell migration” (2011-2013) kierownik dr Antonina Mazur
 • Grant MNISW promotorski – „Rola żelsoliny w procesie migracji komórek nowotoworowych” (2009-2011) kierownik:  Prof. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz
 • Grant MNiSW (nr NN303337535) – „Udział cytoplazmatycznych aktyn w procesie migracji komórek nowotworowych” ( 2008-2011) kierownik: dr Dorota Nowak
 • Grant MNiSW (nr NN302138035) –„ Badanie roli oddziaływań α-kateniny z β-kateniną i aktyną w aspekcie zdolności migracyjnych i adhezyjnych komórek nowotworowych” (2008-2011) kierownik: dr Dagmara Baczyńska
 • Grant MNiI (nr 2P04C02029) na projekt własny na temat ”Rola oddziaływania cytoszkieletu aktynowego z lumikanem w procesie migracji komórek nowotworowych,” (2005-2008) kierownik: Prof. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz