Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Stypendia dla studentów

STUDENCI CUDZOZIEMCY

Zgodnie z nowymi przepisami –  stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden  dzień.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania  stypendium w lipcu jest złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania poniżej),  w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r.  Oświadczenie można przesłać mailowo na adres: beata.skrzeczewska@uwr.edu.pl w formie skanu, złożyć osobiście w Dziale Spraw Studenckich, pl. Uniwersytecki 1, gmach główny UWr, pok. 127, I piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.30 lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dział Spraw Studenckich, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

W przypadku pobytu w Polsce w lipcu br., lecz niezłożenia oświadczenia w terminie do 22 czerwca br., stypendium będzie mogło być wypłacone we wrześniu lub październiku br. po złożeniu stosownego oświadczenia. Oświadczenie w formie mailowej lub pocztowej może być przesłane w każdym czasie, natomiast osobiste złożenie w Dziale Spraw Studenckich będzie możliwe jedynie w terminie do dnia 20 lipca oraz od 20 sierpnia br.

stypendium-za-lipiec-1

Pomoc materialna

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium w semestrze letnim 2017/18

Stypendia o charakterze socjalnym  rok akademicki 2017/2018

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Terminy składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18

Zarządzenie Rektora nr 56/2016 – regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujący od 31.05.2016

Wysokość dochodu, o którym mowa w par. 12 ust.2 pkt c obowiązującego regulaminu

Zarządzenie Nr  88/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2016  z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Katalog dochodów utraconych i uzyskanych obowiązujący od 1 października 2016 r.

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się ustawa o świadczeniachlink do ustawy
Zmianie uległ katalog dochodów, o którym mowa w pkt 4 oraz art. 3 ust. 1a ww. ustawy (dodany został art. 30f ustawy o podatku dochodowym …). Zmiany dotyczą studentów, którzy będą składali wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych od 1 lutego 2016 r., w tym także wnioski-oświadczenia o dochodach na semestr letni.

Wzory oświadczeń:

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się Pani Krystyna Janik:
tel.: (+48) 71 375 2995
e-mail: krystyna.janik@uwr.edu.pl


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rok akademicki 2017/2018

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się  przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018, zobowiązani są przedstawić swoją kandydaturę składając w dziekanacie dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz stosowne oświadczenia.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Archiwum

Stypendia w roku akademickim 2015/2016

Stypendia w roku akademickim 2016/2017