Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Stypendia dla studentów

Pomoc materialna

Stypendia o charakterze socjalnym

Wstępna lista rankingowa

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Terminy składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18

Zarządzenie Rektora nr 56/2016 – regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujący od 31.05.2016

Wysokość dochodu, o którym mowa w par. 12 ust.2 pkt c obowiązującego regulaminu

Zarządzenie Nr  88/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/2016  z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Katalog dochodów utraconych i uzyskanych obowiązujący od 1 października 2016 r.

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się ustawa o świadczeniachlink do ustawy
Zmianie uległ katalog dochodów, o którym mowa w pkt 4 oraz art. 3 ust. 1a ww. ustawy (dodany został art. 30f ustawy o podatku dochodowym …). Zmiany dotyczą studentów, którzy będą składali wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych od 1 lutego 2016 r., w tym także wnioski-oświadczenia o dochodach na semestr letni.

Wzory oświadczeń:

Sprawami socjalo-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się Pani Krystyna Janik:
tel.: (+48) 71 375 2995
e-mail: krystyna.janik@uwr.edu.pl


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Rok akademicki 2017/2018

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Archiwum

Stypendia w roku akademickim 2015/2016

Stypendia w roku akademickim 2016/2017