Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Szkoła Doktorska

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych rozpoczyna się w czerwcu, a wyniki postępowania ogłaszane są we wrześniu danego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 146/2022 Senatu UWr:

Uchwała nr 146/2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej UWr w roku akademickim 2023/2024 (Załącznik 12, strony 47-48)

REKRUTACJA DO KOLEGIUM DOKTORSKIEGO NAUK BIOMEDYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Prezentujemy listę rankingową kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

Lista rankingowa.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, na której Kandydat przedstawia w formie ustnej (bez użycia materiałów pomocniczych tj. prezentacja multimedialna, wydruki schematów) przed Komisją Rekrutacyjną założenia przyszłego projektu doktorskiego. Prezentacja projektu doktorskiego trwa 10 min, po czym Kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną dotyczącą projektu badawczego oraz planowanego sposobu jego realizacji.

Kryteria oceny oraz warunki umieszczenia na liście rankingowej

Kandydat otrzymuje punkty za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 45 punktów) oraz za dotychczasowe osiągnięcia naukowe (aktywność naukowa i popularyzacyjna, średnia ocen; maksymalnie 5 punktów). Kandydat może więc uzyskać sumarycznie maksymalnie 50 punktów.

Żeby zostać umieszczonym na liście rankingowej Kandydat musi uzyskać sumarycznie minimum 35 punktów, z czego co najmniej 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozytywne przejście całego postępowania rekrutacyjnego skutkujące zakwalifikowaniem do kształcenia w ramach Kolegium Nauk Biomedycznych ma miejsce wtedy, kiedy Kandydat umieszczony na liście rankingowej zajął pozycję na liście mieszczącą się w ramach ustalonego na dany rok limitu przyjęć (Kandydaci z pełnym zewnętrznym finansowaniem muszą zostać umieszczeni na liście rankingowej, ale nie obowiązuje ich ustalony limit przyjęć).

Limit przyjęć na postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Nauk Biomedycznych w roku akademickim 2023/2024 ustalono na 12 miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 146/2022 Senatu UWr:

Uchwała nr 146/2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej UWr w roku akademickim 2023/2024 (Załącznik 12, strony 47-48)

Resolution No. 146/2022 of the Senate of the University of Wrocław of 21 December 2022 on the rules of recruitment to the Doctoral School of the University of Wrocław for the programmes beginning in the academic year 2023/2024 (Appendix No. 12, pp. 47-48)

Skład Komisji Rekrutacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych w roku akademickim 2023/2024 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr (Przewodniczący / Egzaminator)
 • dr hab. Anna Kulma, prof. UWr (Wice-Przewodniczący / Egzaminator)
 • dr hab. Jerzy Gubernator, prof. UWr (Egzaminator)
 • dr hab. Daniel Krowarsch (Egzaminator)
 • Violetta Trzyna (Sekretarz)
 • Agnieszka Jakuszak (przedstawiciel doktorantów w charakterze obserwatora)

oraz dwoje Egzaminatorów rezerwowych:

 • prof. dr hab. Teresa Olczak
 • prof. dr hab. Paweł Mackiewicz

Komisja Rekrutacyjna w powyższym składzie została powołana Zarządzeniem nr 3/2023 Dziekana Wydziału Biotechnologii z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat w rekrutacji Do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych?

 1. Podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;
 3. Opis projektu badawczego zawierający wstępne koncepcje rozprawy doktorskiej (Formularze do pobrania: pol / eng);
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;
 5. Oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej (Formularze do pobrania: pol / eng);
 6. Kandydat może dołączyć swoje publikacje.

Dodatkowo prosimy o złożenie przez Kandydata wypełnionych formularzy:

 1. Oświadczenie kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o zgodzie na wykonywanie przez kandydata pracy doktorskiej oraz zapewnieniu odpowiedniego obciążenia dydaktycznego w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej (Formularz do pobrania).
 2. Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej (Formularz do pobrania).

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów Kandydata niezbędnych w procesie rekrutacyjnym do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych określa uchwała nr 146/2022 Senatu UWr:

Uchwała nr 146/2022 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej UWr w roku akademickim 2023/2024 (Załącznik 12, strony 47-48)

Resolution No. 146/2022 of the Senate of the University of Wrocław of 21 December 2022 on the rules of recruitment to the Doctoral School of the University of Wrocław for the programmes beginning in the academic year 2023/2024 (Appendix No. 12, pp. 47-48)

Ordinance No. 137/2023 of the Rector of the University of Wrocław of 26 May 2023 on the introduction of the Procedure of registration in the system of the Internet Registration of Candidates (IRK), the Internet Registration of Foreigners (IRC) and the organisation of the recruitment process for the first year of studies at the Doctoral School of the University of Wrocław in the academic year 2023/2024

Do kiedy i gdzie należy składać dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym?

 • Elektroniczna rejestracja Kandydatów rozpoczyna się 1.06.2023
 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 06.09.2023 (godz. 13:00)
 • Termin i miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Biotechnologii ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30, 50-383 Wrocław, lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl
 • Ostateczny termin i miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej: 18.09.2023 (Dziekanat Wydziału Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30, 50-383 Wrocław)
 • Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 13 i 14.09.2023 r., godz. 10.00, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30, 50-383 Wrocław

Kiedy znane będą ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego?

Do 22 września zostaną ogłoszone oficjalne wyniki rekrutacji do Kolegium.

Osoby do kontaktu

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej:

Violetta Trzyna
ul. F. Joliot-Curie 14A,
Dziekanat Wydziału Biotechnologii, biuro 0.32
50-383 Wrocław
email: violetta.trzyna@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 63 68

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Kierownik Kolegium Nauk Biomedycznych Szkoły Doktorskiej UWr:

Dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr
ul. F. Joliot-Curie 14A,
Zakład Inżynierii Białka, biuro 3.08
50-383 Wrocław
email: lukasz.opalinski@uwr.edu.pl
tel: 48 71 375 26 31