Poczta Moodle DreamSpark USOS Mendeley Kalendarz File Nebula Facebook

Samorząd studencki

Nasze zainteresowania naukowe idą w parze z podejmowaniem działań stanowiących istotę samorządności studenckiej, zagwarantowanej ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Naszą działalnością pragniemy zwiększać wpływ i udział studentów biotechnologów w społeczeństwie obywatelskim.
Działalność statutowa samorządu studenckiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127/2006) realizowana jest przez:

  • wyłączną reprezentancję ogółu studentów Wydziału,
  • uczestniczenie w obradach Rady Wydziału, Senatu Uczelnianego i Parlamentu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • delegowanie przedstawicieli do Komisji Stypendialnej,
  • udział w akcjach ankietowych oceniających jakość kształcenia na Wydziale,
  • współpracę ze starostami lat,
  • wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących studentów Wydziału.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Biotechnologii: w trakcie formowania