Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Moodle Mendeley Facebook
.

Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie

Rok akademicki 2019/2020

05.10.2020 -Julia Chudzian

 • streszczenie -Fragmenty przeciwciał specyficzne wobec fibroblastycznego czynnika wzrostu (FGF1) oraz jego receptora, FGFR1
 • abstract – Antibody fragments specific for the fibroblast growth factor (FGF1) and its receptor, FGFR
 • promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Uniwersytet Jagielloński
 • recenzent 2  -prof. dr hab. Krzysztof Liberek , Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 29.09.2020 –  Ewelina Dratkiewicz

  • streszczenie – Inhibitory EGFR i c-Met jako czynniki ograniczające powstawanie inwadopodiów w komórkach ludzkiego czerniaka
  • abstract -EGFR and c-Met inhibitors as factors limiting the invasiveness of human melanoma cells
  • promotor – dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
  • promotor pomocniczy – dr Aleksandra Simiczyjew
  • recenzent 1 – prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, IITD PAN Wrocław
  • recenzent 2 – prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Uniwersytet Jagielloński

28.09.2020 – Jakub Suchodolski

 • streszczenie – Wpływ ergosterolu na aktywność transportera Cdr1 i wybrane parametry błony plazmatycznej u Candida albicans
 • abstract – The effect of ergosterol on the activity of Cdr1 transporter and selected plasma membrane parameters in Candida albicans
 • promotor – dr hab. Anna Krasowska, prof. UW
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Joanna Kruszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • recenzent 2 – prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Politechnika Gdańska

Patrycja Zawilska

 • streszczenie -Ocena właściwości fizyko-chemicznych modelowych błon biologicznych modyfikowanych przez 5-n-alkilorezorcynole
 • abstract Characterization of physicochemical properties of model biological membranes modified by 5-n-alkylresorcinols
 • promotor – dr hab. Jerzy Gubernator
 • promotor pomocniczy – dr hab. Katarzyna Cieślik-Boczula, Wydział Chemii UWr
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Janina Gabrielska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Maria Bryszewska, Uniwersytet Łódzki

2.07. 2020- Anna Barg-Wojas

 • streszczenie -Rola mediatorów homologicznej rekombinacji w utrzymaniu struktury centromerów u Schizosaccharomyces pombe
 • abstract – The role of homologous recombination mediators in centromere structure maintenance in Schizosaccharomyces pombe
 • promotor – dr hab. Dorota Dziadkowiec
 • recenzent 1 – prof. dr hab. n.med. Piotr Widłak, Centrum Onkologii, Gliwice
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

 

30.06.2020 – Tomasz Łebkowski

 • streszczenie – Fosforylacja inicjatorowego białka DnaA u Streptomyces coelicolor – molekularny mechanizm i biologiczna funkcja
 • abstract -Phosphorylation of the DnaA initiator protein in Streptomyces coelicolor – molecular mechanism and biological function
 • promotor – prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
 • promotor pomocniczy – dr Marcin Wolański
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Uniwersytet Gdański

17.12.2019 – Lucyna Matusewicz

 • streszczenie -Immunoliposomowa forma simwastatyny jako potencjalny terapeutyk w leczeniu nowotworów zależnych od EGFR.
 • promotor – prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
 • promotor pomocniczy – dr Joanna Podkalicka
 • recenzent 1 – prof. dr hab.  Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej PAN, Warszawa
 • recenzent 2 – prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas, Uniwersytet Opolski

Rok akademicki 2018/2019

30.09.2019- Justyna Tomala

 • streszczenie-„Analiza wewnątrzkomórkowej antyapoptotycznej aktywności fibroblastycznych czynników wzrostowych 1 i 2 (FGF1 i FGF2)”
 • promotor – dr hab. Daniel krowarsch
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Andrzej Gamian, IITD PAN Wrocław
 • recenzent 2 – dr hab. Jacek Rybka, IITD PAN Wrocław

27.09.2019 – Martyna Gongerowska-Jac

 • streszczenie -Współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNAw  kontrolowaniu topologii chromosomu, regulacji transkrypcji i odpowiedzi na stresu Streptomyces
 • promotor- prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej, PAN Łódź
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Uniwersytet Gdański

5.07.2019 – Aleksandra Makowiecka

 • streszczenie -„Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek czerniaka”
 • promotor – dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
 • promotor pomocniczy – dr hab. Antonina Mazur
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, IITD PAN Wrocław
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Uniwersytet Jagielloński

14.06.2019 – Przemysław Jurek

 • streszczenie -„Konstrukcja biblioteki aptamerów DNA w oparciu o nowe modyfikowane nukleotydy oraz jej zastosowanie do selekcji aptamerów wiążących N-końcową domenę ludzkiego białka MDM2”
 • promotor – dr hab. Małgorzata Zakrzewska
 • promotor pomocniczy – dr Filip Jeleń
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka, PAN Poznań
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Marek Figlerowicz, PAN Poznań

25.04.2019 – Magdalena Działo

 • streszczenie -„Opracowanie strategii genetycznej i epigenetycznej modulacji aktywności genu syntazy chalkonu w lnie”
 • promotor- dr hab. Magdalena Żuk
 • recenzent  1 – prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Wacław Orczyk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy

 

21.03.2019- Justyna Mierziak-Derecka

 • streszczenie – „Znaczenie genu kodującego beta-ketotiolazę dla metabolizmu lnu”
 • promotor – prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
 • promotor pomocniczy- dr hab. Anna Kulma, prof. nadzw. UWr
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Anna Mikuła, PAN Warszawa
 • recenzent 2 – dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. nadzw. UG, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 

15.01.2019 – Michał Burdukiewicz

 • streszczenie -„Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów”
 • promotor – dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. nadzw. UWr
 • promotor pomocniczy – dr Paweł Błażej
 • recenzent 1 – dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. nadzw. UW, Uniwersytet Warszawski
 • recenzent 2- dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. nadzw. PW, Politechnika Warszawska

13.11.2018- Piotr Biniarz

 • streszczenie– Optymalizacja produkcji, oczyszczanie i badanie właściwości biosurfaktantów
 • promotor – dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr
 • recenzent 1 – prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
 • recenzent 2 – dr hab. Przemysław Bernat, prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki

06.11.2018 – Mohamed Elderdfi

 • streszczenie – Interaction of  MPP1 with membrane lipids with respect to the regulation of lateral membrane organization
 • promotor- prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
 • recenzent 1 – prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas, Uniwersytet Opolski
 • recenzent 2 – prof. dr hab. inż. Marek Langner, Politechnika Wrocławska

Rok akademicki 2017/2018

14.09.2018 – Karolina Świderska

 • streszczenie_ -„Koniugat zasadowego fibroblastycznego czynnika wzrostu (FGF2) zawierający dwa związki cytotoksyczne o różnym mechanizmie działania
 • promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski
 • recenzent 1 – prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Jan Potempa, Uniwersytet Jagielloński

6.07.2018 – Michał Śmiga

 • streszczenie -„Udział białka PgFur w wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis
 • promotor- prof. dr hab. Teresa Olczak
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Wojciech Bal, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa
 • recenzent 2 –  dr hab. Maria Rąpała-Kozik, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

8.05.2018 – Paulina Sosicka

 • streszczenie-„Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A”
 • promotor- prof.dr hab. Mariusz Olczak
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Piotr Laidler, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański

 

14.02.2018 – Agnieszka Strzałka

 • streszczenie – Rola topoizomerazy I w organizacji chromosomów Streptomyces coelicolor oraz wpływ domeny C-końcowej na aktywność enzymu
 • promotor – dr hab. Dagmara Jakimowicz prof. UWr
 • recenzent 1 – prof. dr hab.  Igor Konieczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GU
 • recenzent 2 – dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

30.01.2018 – Adriana Piwoni

 • streszczenie  -„Wpływ lipidów rezorcynolowych na stan fizjologiczny i morfologiczny komórek linii HepG2 traktowanych alkoholem etylowym”
 • promotor – dr hab. Jerzy Gubernator
 • promotor pomocniczy – dr Maria Stasiuk
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Marzenna Podhorska – Okołów, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 • recenzent 2 – prof. dr hab. inż. Stanisław Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

 

12.12.2017 – Karolina Hasiewicz-Derkacz

 • streszczenie–  „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”
 • promotor – prof. dr hab. Jan Szopa –  Skórkowski
 • promotor pomocniczy – dr hab. Anna Kulma
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Tadeusz Rorat, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • recenzent 2– prof. dr hab. Małgorzata Nogala – Kałucka, Uniwersytet Medyczny, Poznań

14.11.2017 – Nina Filipczak

 • streszczenie – „Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w zwalczaniu nowotworów skóry”
 • promotor – dr hab. Jerzy Gubernator
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Janusz Boratyński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

03.10.2017 – Joanna Szczepaniak

 • streszczenie – „Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans”
 • promotor – dr hab. Anna Krasowska
 • recenzent 1 – prof.dr hab. Joanna Kruszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • recenzent 2 – prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Rok akademicki 2016/2017

13.07.2017 – Aleksandra Marchwicka

 • streszczenie  -„Regulacja receptora dla witaminy D (VDR) przez dwie ścieżki sygnałowe”
 • promotor – prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
 •  recenzent 1 – dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska – Junak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 •  recenzent 2 – prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

 

11.07.2017 – Mohamed Mahmud

 • streszczenie -„The use of liposomal formulations of natural bioactive substances and anthracyclines in combinatory therapy of pancreatic cancer”
 • promotor – dr hab. Jerzy Gubernator
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Marzenna Podhorska – Okołów, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

20.06.2017 – Izabela Michalczyk

 • streszczenie – „Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska”
 • promotor – prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
 • recenzent 1  – dr hab. Ewa Jaśkiewicz, IITD PAN, Wrocław
 • recenzent 2  – prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

14.06.2017 – Agnieszka Drozd

 • streszczenie –   „Charakterystyka stabilności i reaktywności ludzkich metalotionein w kontekście komórkowej homeostazy jonów Zn(II)”
 • promotor – prof. dr hab. Artur Krężel
 • recenzent 1 – dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz, IITD PAN, Wrocław
 • recenzent 2  – prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

10.05.2017 – Damian Trojanowski

 • streszczenie – „Analiza dynamiki replisomów w trakcie cyklu komórkowego Mycobacterium smegmatis”
 • promotor – prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska – Czerwińska
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Agnieszka Szalewska – Pałasz, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi

 

21.03.2017 – Aoife Corcoran

 • streszczenie– Badanie kalcemicznych i niekalcemicznych aktywności nowych analogów witaminy D2 w modelach in vitro i in vivo”
 • promotor –  prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Rafał Siciński, Uniwersytet Warszawski
 • recenzent 2 – prof. dr hab.Michał Żmijewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

09.02.2017 – Tomasz Kochańczyk

 • streszczenie – „Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 i jego homologów”
 • promotor – prof. dr hab. Artur Krężel
 • recenzent 1 – prof. dr hab. Jarosław Poznański,  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • recenzent 2 – dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

08.01.2017 – Renata Skibior-Błaszczyk

 • streszczenie -” Poszukiwanie  proteaz z  istotnych dla funkcjonalności i morfologii roślinnych  mitochondriów”
 • promotor –  prof. dr hab.  Hanna Jańska
 • promotor pomocniczy – dr Małgorzata Czarna
 •  recenzent 1  – prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
 •  recenzent 2    – prof. dr hab. Grzegorz Jackowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

21.12.2016 – Patrycja Skut

 • streszczenie – „Wpływ poziomu topoizomerazy I na cykl komórkowy Mycobacterium smegmatis„.
 • promotor – dr hab. prof. Dagmara Jakimowicz
 • recenent 1 – prof. dr hab. Agnieszka Szalewska – Pałasz, Wydział Biologii Uniwersytet Gdański
 • recenzent 2 – prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

18.11.2016 – Joanna Bober

 • streszczenie – „Wewnątrzkomórkowe białka partnerskie czynnika wzrostu fibroblastów 1 (FGF1)”.
 • promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski
 • promotor pomocniczy- dr hab. Małgorzata Zakrzewska
 • recenzja1 – prof. dr hab. Joanna Cichy,Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ
 • recenzja2 – prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławski

17.11.2016 – Aleksandra Borek

 • streszczenie – „Selekcja, optymalizacja i charakterystyka fragmentów przeciwciał scFv i scFv-Fc anty-FGFR2 oraz ich koniugacja z cytostatykami”.
 • promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski
 • recenzja1 – prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii,  UG-GUMed
 • recenzja2 – dr hab. Marcin Czerwiński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN Wrocław

18.10.2016 – Aleksandra Adamowicz

 • streszczenie  – „Wpływ zmian w mitochondrialnej translacji na globalny transkryptom, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ekspresji genomu chloroplastowego oraz komunikacji pomiędzy chloroplastami i jądrem”.
 • promotor – prof. dr hab. Hanna Jańska
 • promotor pomocniczy- dr Małgorzata Kwaśniak – Owczarek
 • recenzja1 – prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzja2 – prof. dr hab. Grażyna Kłobus, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

11.10.2016 – Magdalena Machowska

 • streszczenie – „Analiza skuteczności wybranych strategii terapii genowych – wpływ jądrowo ukierunkowanej maspiny na komórki nowotworu piersi  oraz przygotowanie nośnika dla leku genetycznego”.
 • promotor – dr hab. prof. Ryszard Rzepecki
 • recenzja 1 – dr hab. prof. Wiesława Widłak, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Curie –Skłodowskiej w Gliwicach
 • recenzja2  – dr hab. prof. Tomasz Popławski, Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

13.10.2016 – Katarzyna Piekarowicz

 • steszczenie – „Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii”.
 • promotor – dr hab. prof. Ryszard Rzepecki
 • recenzja 1  –  prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa
 • recenzja 2 – prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Zakład Biotechnologii Medycznej, UJ Kraków

21.10.2016 –  Aleksandra Sokołowska-Wędzina

 • streszczenie – „Selekcja fragmentów przeciwciał wobec receptora 1 czynnika wzrostu fibroblastów w celu zastosowania w terapii przeciwnowotworowej”.
 • promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski
 • recenzja1 – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański
 • recenzja2 – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2012/2013